Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie

 

Nawigacja

Sprawdzian szóstoklasistów Uniwersalne wartości ucznia i absolwenta www

Dla uczniów

Sprawdzian szóstoklasistów

                           Sprawdzian szóstoklasisty

 

Jak sama nazwa wskazuje, ten egzamin jest sprawdzeniem i podsumowaniem Waszej pracy w szkole podstawowej. Każdy taki sprawdzian zbudowany jest według pewnych standardów. Każdy sprawdzian składa się zazwyczaj z 25 pytań, z których 20 ma charakter zamknięty (należy wybrać poprawną odpowiedź z kilku możliwych), a 5 otwarty, gdzie należy samemu napisać odpowiedź. Pytania, zarówno te z przedmiotów humanistycznych, jak i przyrodniczo-matematycznych, skupiają się wokół jednego tematu przewodniego.

 

Informacje dla uczniów przystępujących do 
sprawdzianu w klasie szóstej

 

Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły, ale, co ważne, sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum.

Na sprawdzianie badany i oceniany jest, poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Umiejętności badane na sprawdzianie podzielono na pięć obszarów:
1. czytanie,
2. pisanie,
3. rozumowanie,
4. korzystanie z informacji,
5. wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np: czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania tak są skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów.

Kwietniowy sprawdzian we wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian organizują i przeprowadzają na "swoim" terenie okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia. Tylko w sytuacjach wyjątkowych sprawdzian może być przeprowadzony w innej placówce wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Również w przypadku dodatkowego terminu miejsce przeprowadzenia sprawdzianu wskazuje dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Miejsce, w którym przeprowadzany jest sprawdzian musi spełniać warunki określone przepisami bhp, zapewniać piszącym samodzielność pracy.

Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany arkuszem egzaminacyjnym). Zestawy do przeprowadzania sprawdzianu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, jaki zestaw będą rozwiązywać uczniowie decyduje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zestaw zadań w sprawdzianie związany jest zwykle z jednym przewodnim tematem np. chleb, rower itp.
Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - o 9.00 rano. Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min. 

1.          Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami).
 
 Uczniowie z ważną opinią PPP lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego).
 
 Uczeń zgłasza się na sprawdzian w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, wg. kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.  
 
 Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro, lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. Uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do Sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych. 

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi są nienaruszone i otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów. 
 Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu sprawdzianu. 

 Zdający nakleja swój indywidualny kod i wpisuje wskazane dane w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego. Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego. 
 Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. 

 Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).
W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:
·         Nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
·         W żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
·         Nie wypowiada uwag i komentarzy
·         Nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych
·         Nie korzysta z żadnych środków łączności

 W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia, unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu. 
Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 

 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. 
 

     Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte sprawdzianu sprawdzane i punktowane są przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, wpisanych do ewidencji. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni. Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. W zadaniach zamkniętych można uzyskać 20 punktów, pozostałe 20 punktów w zadaniach otwartych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów.

RADY EGZAMINATORÓW

1. Czytaj uważnie polecenia.
2. Dbaj o staranność i estetykę zapisu.
3. Dużo czytaj!
4. Czytaj ze zrozumieniem.
5. Odpowiadaj dokładnie na pytania.
6. Poćwicz wykonywanie działań pisemnych!
7. Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi.
8. Więcej czytaj, celem utrwalenia poprawnej pisowni, interpunkcji i ortografii.
9. Pracuj z tekstem.
10. Ćwicz krótkie formy wypowiedzi.
11. Ćwicz umiejętność swobodnego wypowiadania własnych sądów, opinii na różne tematy.
12. Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.
13. Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych (niestaranność jest powodem błędów w obliczeniach).
14. Działania matematyczne licz dwa razy.
15. Zawsze próbujcie rozwiązać zadanie matematyczne - nawet, jeśli wydają się trudne zapisujcie każde działanie - każdy punkt może się przydać.
16. Jeśli nie jesteś pewny poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co już zostało napisane.
17. Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.
18. Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu.
19. Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.
20. Nie bój się sprawdzianu!!!

 

Tego dnia na sprawdzian przychodzi tylko klasa VI.

Klasy I-V mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

W dniu sprawdzianu uczniowie mają obowiązek ubrać się na galowo,

ponadto powinni mieć przy sobie legitymację szkolną oraz przybory do pisania i rysowania.

 

Standardy wymagań - sprawdzian klas 6


Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie 6

 

1.  Czytanie
Uczeń:
1) odczytuje różne teksty kultury


a) źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne,

b) teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej,

c) teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,

d) proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy,

e) przedstawienia teatralne i filmy,

f) przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby,

rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,


2) określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:

a) rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm,

b) posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,


3) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:

a) diagramów,

b) map,

c) planów,

d) schematów,

e) innych rysunków,

4) odczytuje dane z:

a) tekstu źródłowego,

b) tabeli,

c) wykresu,

d) planu,

e) mapy,

f) diagramu

g) oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

 


2. Pisanie

Uczeń:
1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:

a) opowiadanie,

b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,

c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,

d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,

e) kartka pocztowa,

f) list prywatny i oficjalny,

g) telegram,

h) zaproszenie,

i) zawiadomienie,

j) ogłoszenie,

k) instrukcja,

l) przepis,


2) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):

a) pyta i odpowiada,

b) potwierdza i zaprzecza,

c) poleca i prosi,

d) przyrzeka i obiecuje,

e) zachęca i zniechęca,

f) zaprasza,

g) przeprasza,

h) współczuje,

i) żartuje,

j) wątpi,

k) odmawia,


3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,


4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:

a) przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych,

b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,


5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:

a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,

b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,

c) pisze czytelnie.

 


3. Rozumowanie

Uczeń:
1) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:

a) sytuuje je w przestrzeni,

b) umieszcza daty w przedziałach czasowych,

c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami,

d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.


2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:

a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,


b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,

c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,


3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:

a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,

b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,


4) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,


5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:

a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,

b) prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

c) planu,

d) mapy,

e) prostego schematu,

f) diagramu słupkowego,

g) innego rysunku,


6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:

a) liczb,

b) figur,

c) zjawisk,

d) przemian,

e) obiektów przyrodniczych,

f) elementów środowiska,

g) wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,


7) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:

a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu,

b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,


8) ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,


9) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:

a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,

b) sprawdza wyniki z warunkami zadania.

 


4. Korzystanie z informacji

Uczeń:
1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,


2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

 


5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Uczeń:
1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,


2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
3) wykonuje obliczenia dotyczące:


a) długości,

b) powierzchni,

c) objętości,

d) wagi,

e) czasu,

f) temperatury,

g) pieniędzy,

4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,

5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:


a) liczb,

b) figur,

c) zjawisk,

d) przemian,

e) obiektów przyrodniczych,

f) elementów środowiska
   i stosuje je do rozwiązania problemu,


6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,


7) wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,


8) rozumie potrzebę stosowania zasad:

a) higieny,

b) bezpieczeństwa,

c) zdrowego trybu życia,

d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,

e) postępowania w środowisku przyrodniczym.