Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie

 

Nawigacja

Projekt ,, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn Świetlica opiekuńczo - wychowawcza Owoce w szkole Pracownie komputerowe Projekt Programu Regionalnego i Unii Europejskiej

Przedsięwzięcia

Projekt ,, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn

 

W 2012 roku Gmina Miejska realizuje projekt systemowy pn. ,,Indywidualizacja nauczania i wychowania klas  I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  W projekcie biorą udział cztery szkoły podstawowe prowadzone przez miasto, tj. Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi w Kętrzynie. Projekt realizowany będzie przez dwa lata szkolne 2011/2012 i 2012/2013.

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 363 uczniów klas I-III dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Na realizację projektu Gmina Miejska  Kętrzyn otrzymała środki finansowe w wysokości 334 286,70 zł stanowiące 100% dofinansowania. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt oraz materiały i pomoce dydaktyczne dobrane odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć. Planowany termin zakończenia projektu to 31.07.2013r.

W Szkole Podstawowej nr 3 w ramach projektu opieką objęto 58 uczniów klas II i III. Zaplanowano następujące zajęcia:

·                  dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu;

·                  dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

·                  logopedyczne;

·                  z gimnastyki korekcyjnej;