Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie

 

Nawigacja

WYPRAWKA SZKOLNA 2012 Konsultacje indywidualne dla rodziców Zebrania dla rodziców Oddziały Przedszkolne w Naszej Szkole Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty do 2014 roku Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Dla rodziców

WYPRAWKA SZKOLNA 2012

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie  informuje, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę: na podstawie informacji MEN / Rządowy program pomocy uczniom 

w 2012r. „Wyprawka szkolna”

 • uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód
  na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli 504,00zł netto,
 • uczniom klasach II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli351,00zł netto na osobę w rodzinie,
 • uczniom pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,
  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
  z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej,
 • uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – do kwoty 180,00zł
 • dla uczniów klas IV szkół podstawowych – do kwoty 210,00zł

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych następuje
na wniosek rodziców ucznia, jego opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. 

Wnioski do odebrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Termin składania wniosków najpóźniej do 7 września 2012 r.