Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie

 

Nawigacja

Statut szkoły Szkolny program profilaktyki Program wychowawczy szkoły

Dokumenty szkolne

Statut szkoły

Podstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  (Dz. U. z 1997 nr 78, poz. 483).

2. Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989r. (przyjęta przez Polskę 21  września 1990r.).

3. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr  256 poz. 257, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 118, poz. 1112 ze zm.)

5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  z 2001 nr 61, poz. 624  ze zm.).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego. (Dz. U.  z 2002  nr 46, poz. 432 ze zm.).

7. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.   z 2004 nr 26, poz. 232 ze zm.).

8. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U  z  2004  nr 199,  poz. 2046 ze zm.).

9. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.  (Dz. U. z 2001 nr 92, poz. 1020).

     10.    Rozporządzenie MEN  z dnia  23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji           pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji  osób, którym można zalecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz  (Dz. U.  z 2004  nr 89, poz. 845).

     11.   Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.  z 2002 nr 15, poz. 142 ze  zm.).

     12. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego (Dz..U.z2002nr51,poz.458 ze zm.).

     13. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania  oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów  przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad  odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U.  z 2005  nr 58, poz. 504 ze zm.).

    14. Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji   przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów  tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 nr 23, poz. 225 ze  zm.)

    15. Rozporządzenie MEN z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003  nr 11, poz. 114).

   16. Rozporządzenie MEN z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U.  z 2003 nr26, poz. 226)     

   17. Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie  kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, oraz  szczegółowych zasad kierowaniado kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U.  z 2001nr 13, poz. 114  ze zm.).

   18. Rozporządzenie MEN z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych  zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U.  z 2003 nr   23, poz. 193).

   19. Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej eksperymentalnej przez  publiczne szkoły i placówki (Dz. U.  z 2002 nr 56, poz. 506).

   20.  Rozporządzenie MEN  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  placówkach (Dz. U. z 2003 nr 6, poz. 69).

   21. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U.  z 2000 nr 98, poz. 1066 ze  zm. Dz. U.  z 2001 nr 131, poz. 1459).

   22. Rozporządzenie MEN z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.  z 2002 nr 5, poz. 46).

   23. Rozporządzenie MEN z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczenia do użytku  szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i  podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U.  z 2004 nr 25, poz.220)

   24. Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

   25. Rozporządzenie MEN z 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  z 2007r.  nr 35, poz. 222).

   26. Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z2007r.  nr 80, poz. 542).

   27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie  warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

   28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. w spawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r.  nr 130, poz.906).

   29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2008 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szklonego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730)

   30.Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty   (Dz. U.  z 2008/145/917), znoszącej obowiązek noszenia mundurków w szkole.

   31. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 145, poz.917)

   32.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17)

   33. Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórychinnych ustaw (Dz. U. z 2009r. nr 56, poz.458)

   34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów jej dokumentacji (Dz. U. z 2009 r. nr 116, poz.977)

   35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie  warunków i sposobie oceniania, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 156, poz.1046)

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa i typ szkoły

§ 1

Szkoła nosi nazwę:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary- Malewskiej w Kętrzynie.

§ 2

Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Bydgoskiej 1 w Kętrzynie.

§  3

1. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 jest placówką publiczną i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.

§ 4

Szkoła Podstawowa nr 3jest szkołą publiczną w myśl art. 7 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września  (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.

 

ROZDZIAŁ  II

Inne informacje o szkole

§ 5

1.     Czas trwania cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w szkole wynosi 6 lat,  oddziały przedszkolne obejmują dzieci w wieku 5-6 lat

2.      W skład placówki wchodzą: szkoła podstawowa i oddziały przedszkolne.

3.      Realizacja podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych odbywa się w godz. 8:00 – 13:00 przez pięć dni w tygodniu.

4.      Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką w świetlicy szkolnej w godz. 7:30-8:00, 13:00-16:00.

5.      Szkoła może prowadzić klasy sportowe i autorskie.

6.      Szkoła na podstawie odrębnych przepisów może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

7.      Świadectwa ukończenia szkoły upoważnia do kontynuowaniu nauki w gimnazjum .

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania szkoły

§ 6

Szkoła realizuje cele i zadania określone systemie oświaty wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w programie wychowawczym,

w programie profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska i wewnętrzny system oceniania.

1) Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, umożliwiając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły,

2) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,

4) Realizuje ustalone dla danego typu szkoły:

a) podstawę programową kształcenia ogólnego, od września 2009 realizowana jest nowa podstawa programowa w klasach pierwszych, stara – w klasach starszych

        b )ramowy plan nauczania

5) Realizuje ustalone przepisami prawa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

6) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

7) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów

8) Celem oddziałów przedszkolnych jest:

 a) zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

 b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i wspieranie rodziny w jego wychowaniu,

 c) przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

§ 7

Program wychowawczy szkoły uwzględnia następujące zasady:

1) wychowanie i kształcenie powinno stanowić w pracy szkoły integralną całość

2) podmiotem wychowania jest uczeń, a punktem wyjścia procesu wychowawczego potrzeby rozwojowe ucznia.

3) stwarzanie warunków  do współpracy całego zespołu nauczycieli i integracji środowiska wychowawczego.

§ 8

1. Oddziaływania wychowawcze szkoły intensyfikowane będą w wybranych odpowiednio do potrzeb sferach życia ucznia i uwzględnić następujące priorytety wychowawcze :

1) Wartości moralne i patriotyczne :

                  a) poszanowanie godności ludzkiej, aktywne życie i działanie na rzecz klasy- szkoły –
                     ojczyzny,

                  b) szkoła jest miejscem kultywującym szacunek do języka, kulturę tradycji narodowej
                       oraz wrażliwość na piękno Ojczyzny

                          2) Religijne i etyczne:

                   a ) przekazywanie ogólnoludzkich norm moralnych i wartości religijnych , doskonalenie własnej osoby ku  pełni człowieczeństwa, kierowanie  się  własnym  sumieniem ,  życzliwa pomoc potrzebującym,

          3) Społeczne:

              a) umiejętność współżycia społecznego, praca na rzecz wizerunku i dobrobytu społeczności , rzetelność odpowiedzialność . Wrażliwość dla wielkich idee, zdrowy

                styl życia, wartość aktywnego wypoczynku, zamiłowanie do turystyki.

2. Szkoła i oddziały przedszkolne  realizuje zadania wychowawcze uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego  ucznia  i jego  sytuację  rodzinną.

3. Respektując powyższe wartości, szkoła uznaje, iż naczelnym celem programowym wychowania ma być wielostronne kształtowanie osobowości młodego człowieka  poprzez wspomaganie w rozwijaniu sfery intelektualnej, moralnej, sprawnościowej, uczuciowej ,estetycznej  i duchowej.

4. Szczególne cele wychowania oraz zadania do realizacji pracy wychowawczej:

                  1) Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci i w zapewnieniu im opieki w czasie godzin pracy oddziałów przedszkolnych.

                  2) Wychowanie w atmosferze akceptacji, tolerancji i poczucia bezpieczeństwa.

                  3) Proponowanie dzieciom form aktywnego, twórczego i interesującego spędzania czasu w oddziale przedszkolnym.

                  4) Rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak: samodzielność, poczucie odpowiedzialności, życzliwość i uczciwość.

                    5) Przygotowanie uczniów do demokracji, czyli do tolerancji i otwartości na różne poglądy, przekonania i działania.

                    6) Wyrabianie umiejętności współdziałania i współodpowiedzialności, praktykowanie bezinteresowności życzliwości i przyjaźni.

                    7) Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do twórczego życia w wolnym, demokratycznym państwie, do rozumienia mechanizmów jego  przemian i rozwoju.

                    8) Znajomość i poszanowanie symboli, religijnych, szkolnych, szacunek do języka kultury i tradycji narodowej.

                    9) Aktywne przeciwdziałanie złu i patologii społecznym.

                   10) Poszanowanie własnej godności i odrębności oraz godności i niepowtarzalności innych ludzi.

                   11) Okazywanie szacunku ludziom starszych, rodzicom, niesienie pomocy potrzebującym, przekazywanie ogólnoludzkich norm moralnych oraz   wartości religijnych.

                   12) Pielęgnowanie potrzeb aktywnego wypoczynku , zamiłowania do turystyki, troski o środowisko  naturalne , zapobieganie dewastacji i zaśmiecaniu.

                    13) Rozwijanie indywidualnych uzdolnień, zainteresowań ucznia, uczenie  umiejętności współpracy  w grupie , pracy  na rzecz   grupy, klasy , szkoły.

                    14) Dbałość o własny rozwój fizyczny, psychiczny, cenienie zdrowia, sportu, relaksu , unikanie zagrożeń uzależnieniami.

                    15) Wyposażenie  w kanony kulturalnego bycia z ludźmi.

  5.Szkoła umożliwia  :

                a/ poznanie i rozumienie świata oraz jego kultury

b/ ujawnianie zainteresowań i uzdolnień

c/ rozumienie siebie ,innych ludzi i uzdolnień

d/ poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, rozwijanie potrzeby  doskonalenia się,

e/ przygotowanie do odpowiedniego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego miejsca:  samoidentyfikację   narodową i kulturowa,,

f/ kształtowanie postaw patriotycznych poczucia przynależności do społeczności lokalnej ,grupy etnicznej, narodu, społeczności międzynarodowej ,

g/ zdobycie wykształcenia,

6. Szkoła zapewnia :

   a/ opiekę , przyjazne , bezpieczne( zgodne z BHP),  korzystne warunki dla zdrowia i edukacji ucznia

   b/ poszanowanie praw ucznia

   c/ warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego

7. Szkoła wspiera :

    a/ rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektując prawainnych , wartości uniwersalne i przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji,

    b/ aktywność poznawczą i twórczą

    c/ rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej

    d/ samowychowanie , samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem

    e/ prospołeczne i  prozdrowotne  działania ucznia

8. Pożądanym efektem realizacji celów i zadań określonych w ust. 5 do 8

    uzyskiwanie przez ucznia następujących umiejętności i kompetencji:

1/ Uczenia się:

  a/ rozwiązywania problemów poznawczych i realizacyjnych

  b/ organizowania procesu uczenia się i przyjmowania odpowiedzialności za własne wykształcenie

  c/ wykorzystanie doświadczeń i łączenia różnych elementów wiedzy.

2. Myślenia, a w tym:

 a/ dostrzegania związków przeszłości z teraźniejszością związków  przyczynowo – skutkowych
       i zależności  funkcjonalnych,

 b/ radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk, oraz ich całościowego i kontekstowego postrzegania

3.Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

 4. Doskonalenia się w zakresie :

a/ oceny postaw, postępowania własnego i innych zgodnie z przyjętymi normami i systemem wartości uniwersalnych,

b/ przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych

  c/ elastycznego reagowania w obliczu zmiany ,poszukiwania nowych rozwiązań, przeciwstawiania się przeciwnościom

8. Komunikowania się:

     a/ skutecznego

     b/ z uwzględnieniem prezentacji własnego punktu widzenia, argumentowania i obrony własnego zdrowia,

     c/ z gotowością wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,

     d/ z wykorzystaniem nowych technologii komunikowania się

9. Współpracy w zakresie :

  a/ pracy w grupie , negocjowania i osiągania porozumienia, podejmowania decyzji grupowych, stosowanie procedur demokratycznych

  b/ nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

10. Działania w zakresie:

   a/ organizowania pracy własnej i  innych, opanowania technik i narzędzi pracy,

   b/ projektowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki,

   c/ racjonalnego gospodarowania czasem

§ 9

Sposób realizacji celów i zadań wychowawczych szkoły:

1) program wychowawczy pozostaje w ścisłym  związku  z programami  poszczególnych klas, łączy je wspólnymi, wypracowanymi   przez nauczycieli celami, przewija się przez  wszystkie zajęcia  lekcyjne,  a także tematykę  godzin  wychowawczych, lekcje religii , wycieczki, zajęcia pozalekcyjne. Program przybiera wszelkie formy: warsztatów, dyskusji, zajęć  ponadprogramowych  samodzielnych  zadań uczniów, a także   zadań grupowych.

2) w realizacji szkolnego programu wychowawczego najważniejsze jest indywidualne zaangażowanie jak najwięcej liczby nauczycieli.

3) niektóre zadania szkoła będzie dzieliła z innymi instytucjami wychowawczym: organizacjami młodzieżowymi, klubami, towarzystwami.

Wskazana będzie również ścisła współpraca z rodzicami polegająca na wspieraniu się  stron w rozwiązywaniu problemów.

§10

Na zabezpieczenie organizacyjne realizacji programu wychowawczego szkoły polegającego na stworzeniu odpowiednich warunków wychowania składają się czynniki:

4) w całym procesie dydaktycznym powinien następować jak najpełniejszy rozwój osobowy ucznia, co wymaga:

a) jak najczęstszych kontaktów osobowych ucznia z wychowawcą i nauczycielami,

b)      ścisłego związku wychowania z dydaktyką na każdym zajęciu edukacyjnym,

c)      godzin wychowawczych potrzebnych do prowadzenia cykli tematycznych z zakresu szkolnego programu wychowawczego

5) uwzględnienie indywidualnego odniesienia do ucznia, przy   czym  wskazane jest  dzielenie uczniów  na zespoły  lub powoływanie poszczególnych uczniów do wykonania zadań.

             § 11

Zadania opiekuńcze szkoły i oddziałów przedszkolnych

 

Zadania opiekuńcze szkoły i oddziałów przedszkolnych wykonywane są odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkole i oddziałach przedszkolnych ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

1) Zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w oddziałach przedszkolnych oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły.

2) Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym, zdrowym środowisku.

3) Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje wyznaczony do tego celu nauczyciel w ramach  pracy dydaktycznej , wychowawczej  i opiekuńczej.

2. Porządek, czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich  w szkole określa się według  opracowanego planu dyżurów  na dany  okres  lub rok  szkolny. 

3. Szkoła współdziała z poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami  świadczącymi  poradnictwo  i  specjalistyczną  pomoc uczniom  i rodzicom , a w szczególności :

1)  planuje organizację wewnętrznego doskonalenia nauczycieli w zakresie  umiejętności  wychowawczych,

2)  prowadzi pedagogizację rodziców i nauczycieli w zakresie metod wychowania przy współpracy z ośrodkami edukacyjnymi , publicznymi i niepublicznymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,

3)  organizuje zespoły problemowe, seminaria i warsztaty z udziałem  pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej , sądem rodzinnym dla  nieletnich , TPD , PCK, Komendy Policji i innych.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne .

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

1)      ucznia

2)      rodziców

3)      nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela  prowadzącego zajęcia specjalistyczne /korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne lub   inne zajęcia terapeutyczne /

4)       poradni  psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

         6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

       1) diagnozowaniu środowiska ucznia/dziecka,

       2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia poprzez systematyczną obserwację pedagogiczną,

       3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

       4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

       5) organizowaniu różnych form pomocy psychologicznej – pedagogicznej,

       6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu  wychowawczego szkoły i  programu profilaktyki, oraz wspieraniu nauczycieli tym zakresie,

       7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

       8) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

       9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych

      potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiając sprostanie  tym wymaganiom,

               10) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

               11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

               12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Zadania, o których mowa w ust. 6 są realizowane we współpracy z:

1)      rodzicami

2)      nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

3)      poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi

4)      innymi szkołami

5)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziale przedszkolnym może być udzielana na wniosek:

1) rodziców,

2) nauczyciela, w szczególności wychowawcy.

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w oddziale przedszkolnym w miarę potrzeb w formie:

       1) zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz pomocy psychologicznej po przedstawieniu przez rodziców opinii specjalistów oraz wyrażeniu w formie                           pisemnej zgody na prowadzenie zajęć z ich dziećmi.

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności  w formie:

1)      zajęć dydaktyczno-  wyrównawczych

2)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznym

3)      zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców

4)      zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów

5)      porad dla uczniów

6)      porad konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

7)      świetlic terapeutycznych

11.Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęcia specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

12. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających 

    z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych  zajęć  edukacyjnych .  Liczba uczestników  zajęć od 4 do 8 uczniów.

13.Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów realizowane z artykułu 42 ustawy 2 pkt 2a i b KN

14. W szkole może być zatrudniony pedagog i psycholog.

15.W szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczna organizuje pedagog szkolny lub  zatrudnieni w szkole specjaliści wspomagający  proces  nauczania i wychowania.

16. Za prawidłową organizację i przebieg  pomocy  psychologicznej i pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

17. Uczniom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych można organizować indywidualne nauczanie  i wychowanie.

18. Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu ucznia w szczególności: w domu rodzinnym lub rodzinie zastępczej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualne nauczanie i wychowanie ucznia może być organizowane na terenie szkoły.

19. Zasady organizowania indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy .

20. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tematyki uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki .

21. Zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny  program  lub tok  nauki określają odrębne przepisy.

22. W celu rozwijania zainteresowań uczniów szkoła może prowadzić zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe. Zasady organizowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

22. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

     a/ zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa,

     b/ zapoznanie z regulaminem wycieczki,

     c/ wyznaczenie kierownika wycieczki , a także opiekunów tj. osoby odpowiedzialnej za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo i wszystkim uczestnikom

        oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad  bezpieczeństwa

     d/ na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej udającej się poza teren szkoły bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą 30 uczniów,

     e/ na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować jedna

     osoba nad grupą do 15 uczniów.

     f/ na wycieczce kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osób nad grupą  do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

    g/ wszyscy uczestnicy wycieczki czy imprezy turystycznej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem,

    h/ wszyscy uczestnicy wycieczki czy imprezy krajoznawczo – turystycznej obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa zasad szczególnej ostrożności

    oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika wycieczki / czy imprezy / i opiekunów.

    i) do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy: opracowanie szczegółowego programu , harmonogramu i regulaminu wycieczki oraz zapoznanie z nimi uczestników, wypełnienie karty wycieczki, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz zapoznanie warunków do ich spełnienia przez wszystkich uczestników od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki, określanie zadań dla opiekuna w zakresie sprawowania opiek i przestrzegania zasad bezpieczeństwa jego podopiecznych , dopilnowanie by wszyscy uczestnicy byli zaopatrzeni w niezbędny , sprawny sprzęt i ekwipunek , zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.

     j/ do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy dopilnowanie by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.

23) Zasady sprawowania opieki nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych podczas zajęć poza terenem szkoły (np. spacer, wycieczka):

   1) bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel,

   2) podczas pobytu dziecka poza terenem szkoły na 15 dzieci przypada 1 opiekun dorosły,

   3)każde wyjście z dziećmi poza teren szkoły powinno być odnotowane w zeszycie wyjść grupowych.

 24) Szkoła sprawuje szczególne formy opieki i udzielania pomocy materialnej uczniom, którym  z powodu różnych uwarunkowań  rodzinnych lub losowych pomoc taka jest potrzebna / w miarę posiadanych lub pozyskanych przez szkołę środków finansowych/

      Formy udzielania pomocy są następujące :

     1/ przyznawanie bezpłatnych lub częściowo płatnych obiadów

     2/ udział  w imprezach i wycieczkach/ realizacja powyższych zadań opiera się głównie na wsparciu finansowym indywidualnych  ofiarodawców/.

25). Organy szkół wspomagają spontaniczne akcje charytatywne podejmowane przez uczniów / np. na rzecz chorych nieuleczalnie kolegów/.

26). Szkoła zapewnia wszystkim chętnym uczniom możliwość spożywania jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy szkoły i ich kompetencje

§12

Organami szkoły są:

a) Dyrektor szkoły

b) Rada pedagogiczna

c) Rada rodziców

d) Samorząd uczniowski

 

Dyrektor szkoły

§ 13

1. Zasady powierzania stanowiska i odwołania dyrektora szkoły określają akty prawne o systemie oświaty.

2. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.

   Do obowiązków dyrektora należy:

1)       Kierowanie i administrowanie placówką, a w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników. 

2)       Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami oraz opracowanie planu  jego sprawowania.

3)       Sprawowanie opieki nad uczniami.

4)       Odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.

5)       Realizacja zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących i sprawujących nadzór pedagogiczny.

6)       Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

7)       Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

8)       Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

9)       Realizacje uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.

10)      Obowiązek współpracy z radą rodziców, rodzicami i samorządem uczniowskim.

11)   Możliwość brania udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniu rady rodziców.

12)   Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe  wykorzystywanie,  opracowanie planu nauczania szkoły.

13)    Obowiązek zapoznawania uczniów, rodziców i nauczycieli na posiedzeniach rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego z działalnością szkoły.

14)   Obowiązek przekazywania uchwała rady pedagogicznej o podjęciu innowacji  pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do końca marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w który jest planowane podjęcie innowacji.

15)    Obowiązek przekazywania kuratorowi oświaty oceny wyników zakończonej innowacji pedagogicznej.

16)   Obowiązek przekazywania MEN, za pośrednictwem kuratora oświaty, oceny zakończonego eksperymentu pedagogicznego.

17)   Obowiązek organizowania pomocy pedagogicznej dla uczniów.

18)   Zawieszenie zajęć szkolnych w określonych warunkach atmosferycznych.

19)   Zatwierdzanie opracowanego przez nauczyciela indywidualnego program nauki  ucznia.

20)   Podejmowanie decyzji o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego i informatyki.

21)   Wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych sprawdzających   i  poprawkowych.                         

22)   Obowiązek przygotowania porządku obrad rady pedagogicznej i przeprowadzenia tych obrad.

23)   Obowiązek przedkładania radzie pedagogicznej do uchwalenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

24)   Obowiązek przedstawiania radzie pedagogicznej/ co najmniej dwukrotnie w roku szkolnym/ ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.

25)   Realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących: obowiązek wstrzymania uchwał niezgodnych z prawem i niezwłocznego powiadomienia o tym organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego.

26)   Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły.

27)   Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji.

28)   Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy / w tym przyznawania nagród, wymierzanie kar porządkowych/.

29)   Określenie szczegółowego zakresu obowiązków i zadań nauczycieli.

30)   Prowadzenie hospitacji zajęć w tym hospitacje diagnozujące.

31)   W wykonywaniu swoich zadań współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim .

32)   Przekazywanie  arkusza  organizacyjnego  szkoły do organu prowadzącego placówkę.

33)   Dokonywanie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

        34)   Organizowanie powstania rady szkoły na wniosek rady rodziców lub z własnej inicjatywy.

        35)   Powoływanie komisji do spraw przyznawania różnych form pomocy materialnej na okres roku szkolnego.

        36)   Organizowanie różne formy pomocy uczniom: materialnej, psychologiczno - pedagogicznej.

        37)   Dysponowanie funduszem socjalnym w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych.

        38)   Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i darowizn rzeczowych, czuwanie nad prawidłowym ich wykorzystaniem.

        39)   Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizowanie działalności

               administracyjnej, finansowej i gospodarczej.

        40)  Organizowanie zebrań rady pedagogicznej w każdy półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu

               rocznych  zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

       41)   Podejmowanie decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej

               na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii PPP.

      42)   Podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego  w szkole, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii PPP.

      43)   Jest zobowiązany powiadomić o przyjęciu dziecka, dyrektora szkoły publicznej w obwodzie której dziecko mieszka .

      44)   Na wniosek rodziców dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka może zezwolić na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego

             warunki.

      45)  Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły , w szczególności :

          a) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,

          b) po stwierdzeniu nie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego kieruje do jego rodziców upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest

           realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, informacje, że nie spełnianie obowiązku szkolnego jest skutkiem skierowania

           sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego wobec rodziców/opiekunów prawnych/ ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami.

      46)   Zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki na wniosek lub za jego zgodą rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni PPP.

      47)   Decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi

      48)   Może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w następujących przypadkach:

     *  na umotywowaną prośbę rodziców gdy konieczna jest zmiana środowiska wychowawczego, po zasięgnięciu opinii psychologa poradni psychologiczno – pedagogicznej ,sądu,

     *  na wniosek rady pedagogicznej ,gdy uczeń nagminnie łamie postanowienia Regulaminu Ucznia.

      49)   Na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze decyduje o zakończeniu udzielania pomocy w w/w formie.

      50)   Dokonuje oceny pracy nauczyciela, przy jej  dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

      51)  Wykonuje wszystkie zadania określone w rozdziale 3a Karty Nauczyciela, dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.

      52)  Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły oraz ustala tygodniowy rozkład zajęć.

      53)  Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków.

      54)  Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

      55)  Odpowiada za organizację działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz przygotowanie nauczyciel do tych zadań.

      56)  Powoływanie przewodniczących zespołów przedmiotowych nauczycieli.

      57)  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy organizowanie szkoleń w zakresie BHP.

      58)  Dyrektor zespołu poza wymienionymi obowiązkami jest zobowiązany do realizowania zadań związanych ze swoim stanowiskiem, regulowanych szczegółowymi

           zarządzeniami dotyczącymi stanowisk kierowniczych w szkole.

      59)  Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia w sprawach związanych z wewnętrzną organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

      60)  Dyrektor powierza stanowisko wicedyrektorów i odwołuje z nich, zatrudnia i zwalnia kierownika świetlicy szkolnej.

      61)  Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych oraz kalendarza pracy szkoły / w porozumieniu z organem prowadzącym i radą pedagogiczną/.

      62)  Wyznaczenie uczniowi ,któremu zezwolono na indywidualny tok nauki nauczyciela –  opiekuna i ustalenie zakresu jego zadań i obowiązków / rada pedagogiczna/.

3. Sprawy wymagające opinii, które są dla dyrektora szkoły wiążące :

1) wydawanie zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki ucznia /poradnia  psychologiczno- pedagogiczna, rada pedagogiczna/,

        2) wyrażanie zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje/ rada rodziców,

        3) skreślenie z listy ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów szkoły / rada pedagogiczna/,

        4) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

5) decydowanie o doborze technik oraz narzędzi badawczych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły oraz może współdziałanie

    z instytucjami wspomagającymi w opracowywaniu narzędzi badawczych,

6) opracowanie raportu z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły i przedstawianie go radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi

    nadzorującemu i organowi prowadzącemu szkołę,

7) opracowanie na każdy rok szkolny programu rozwoju szkoły, spójnego z 5 letnim planem rozwoju wykorzystując wyniki mierzenia jakości jej pracy,

        8) we współdziałaniu z radą  pedagogiczną ,opracowanie i wdrażanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości pracy szkoły,

        9) dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania zaproponowanych przez poszczególnych nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

      10) powołanie przewodniczącego zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, którego zadaniem jest w szczególności ustaleni programów nauczania

 dla każdego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

       11) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

       12) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, które obowiązywać będą od początku nowego roku szkolnego do 15 czerwca

6.       Sprawy wymagające opinii, które nie są dla dyrektora szkoły wiążące:

1)      opracowanie w terminie uzgodnionym z organem nadzorującym pracę, arkusza organizacji szkoły /rada pedagogiczna/,

2)      opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć/ rada pedagogiczna,

3)      organizacja tygodnia pracy szkoły /rada rodziców ,rada pedagogiczna/,

4)      przydział nauczycielom zajęć obowiązkowych, wychowawstwa i innych zajęć / rada pedagogiczna/,

5)      występowanie z wnioskami o odznaczenie, nagrody /z wyłączeniem nagród przyznawanych przez dyrektora/ i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych   pracowników /rada pedagogiczna, rada rodziców/,

6)      analizowanie wyników zewnętrznego sprawdzianu oraz wykorzystywanie ich do oceny jakości kształcenia w szkole , a także podejmowanie, stosowanie do potrzeb, działań naprawczych doskonalących w tym zakresie,

7)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu  zawodowym

7.       Na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

8.       Wydaje zarządzenia w sprawach związanych z wewnętrzną organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

9. Wydaje zarządzenia regulujące prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnychzgodne z prawem w zakresie:

    1) organizacja pracy oddziałów przedszkolnych- ramowy rozkład dni,

    2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

    3) zasad opieki nad dziećmi,

   4) zadań dla pracowników niepedagogicznych.

10. Do dnia 30 czerwca podaje do publicznej wiadomości przedszkolny zestaw podręczników.

 

Rada Pedagogiczna

§14

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

         1) zatwierdzenie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

         2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

         3) uchwalanie szkolnego programu nauczania i zestawu podręczników,

         4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu tych projektów przez radę szkoły,

         5) rada pedagogiczna opiniuje przedstawione przez nauczycieli programy nauczania (do nowej i starej podstawy nauczania)

         6) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do końca roku szkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny  zestaw podręczników, które obowiązywać będą

            od początku następnego roku szkolnego.

         7) w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,

            szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

         8) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

         9) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego  w szkole.

       10) przygotowanie projektu statutu szkoły oraz projekty jego zmian.

        11) w formie uchwał zatwierdzanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjna szkoły.

        12) szczegółowe zasady funkcjonowania rady pedagogicznej oraz podejmowanie przez nią uchwał określa jej wewnętrzny regulamin przyjęty zwykłą większością głosów

             w obecności co najmniej połowy jej członków.

        13) rada pedagogiczna organem realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły,

        14) wszystkie osoby biorące udział w zebraniu rady są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu.

        15) rada pedagogiczna szkoły zatwierdza :

    a ) roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczej szkoły,

    b) wnioski stałych i doraźnych komisji przez siebie powołanych,

    c ) organizację wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

    d ) kandydatury na opiekunów organizacji uczniowskich.

       16) Rada pedagogiczna  opiniuje:

      a) projekt budżetu szkoły,

      b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień,

     c) kandydatów na stanowisko dyrektora,

     d) organizację pracy szkoły,

     e) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

     dydaktycznych, wyrównawczych i opiekuńczych, pozalekcyjnych,

     f) wewnątrzszkolny system oceniania,

       17) Zebrania rady  pedagogicznej są protokołowane.

       18) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a

            także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

       19) rada pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły do momentu jej powstania.

       20) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby, zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

       tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacj harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie

       i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

Rada Rodziców

§ 15

 

 1. Rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, działając w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców
 2. Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 3. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 4. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.
 5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady rodziców są protokołowane.
 6. W posiedzeniu rady rodziców bierze udział z głosem doradczym dyrektor szkoły.
 7. Do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego , za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
 8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 9. Rada rodziców może występować do:

      -  rady pedagogicznej i dyrektor szkoły ,

      - organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

        10. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

3) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

4) współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie potrzebnym dla   funkcjonowania szkoły,

               5) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu działającemu na terenie szkoły,

6) organizowanie działalności mającej na celu podniesienie kultury w rodzinie, Szkole i środowisku lokalnym,

7) współudział w organizowaniu różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży.

8) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły w ramach funduszy Rady Rodziców,

9)pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczo-opiekuńczą.

         11. Rada Rodziców opiniuje:

          1) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w przypadku ubieganie się o stopień awansu zawodowego: nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego,

           nauczyciela mianowanego,

          2) program i harmonogram poprawy efektywności wychowania szkoły,

          3) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

          12. Rada Rodziców uchwala  w porozumieniu z radą pedagogiczną:

1)      wewnątrzszkolne zasady oceniania,

2)      program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

3)      program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze   profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

4)      powoływanie komisji przyznającej pomoc materialną.

           13. Rodzice / prawni opiekunowie/ i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach:

1)      wychowania i kształcenia dzieci

2)      znajomości  zadań  i zamierzeń  dydaktyczno – wychowawczych w szkole

3)      upowszechniania wśród rodziców wiedzy na temat przepisów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz  przeprowadzania egzaminów.

 

Samorząd uczniowski

§16

 1. W szkole działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin SU. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z właściwymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 6. Samorząd uczniowski może opiniować pracę nauczycieli w związku dokonywaną przezdyrektora ocenę oceną pracy nauczycieli – art. 6a5 KN

7. Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczy szkoły.

 

§ 17

1.      W szkole utworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami inne stanowiska kierownicze: kierownika świetlicy szkolnej.

2.      Kierownik świetlicy szkolnej prowadzi bezpośrednio z wychowankami zajęcia obejmujące obowiązującą ilość godzin opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych oraz wykonuje zadania zgodni z zakresem czynności opracowanym przez dyrektora szkoły.

3.      Dyrektor szkoły może w zależności od potrzeb w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę.

                                                                                 § 18

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania dzieci i młodzieży.

2. Rodzice mają prawo do:

        1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

        2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zasad przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

        3) uzyskania w godzinach pracy szkoły rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania , postępów i przyczyn trudności w nauce,

        4) uzyskiwania informacji i porad w spawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

        5) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 3. Rodzice są zobowiązani są współpracy ze szkołą.

        Do obowiązków rodziców należy:

        1) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez szkołę / zebrania, wywiadówki/.

        2) kontaktowanie się z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów w przypadkach zagrożenia oceną niedostateczną,

        3) właściwe reagowanie rodziców na wezwania do stawienia się do szkoły,

        4) systematyczne kontrolowanie ocen i uwag wpisywanych do dzienniczka ucznia

       5) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziałów przedszkolnych:

       a) dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów;  pisemne upoważnienie dołączone powinno być do „Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”,

       b) rodzice/ prawni opiekunowie przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważniona osobę,

       c) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

 

§ 19

Współdziałanie organów szkoły, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

1.      Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.      Organy szkoły mają zapewnioną możliwość bieżącej wymiany informacji między sobą o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach:

1)    dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej może brać udział z głosem doradczym w zebraniach samorządu uczniowskiego, rady rodziców; dyrektor udziela informacji dotyczących wydanych przez niego zarządzeń oraz uchwał rady  pedagogicznej,

2)    dyrektor przedkłada organom do zatwierdzenia lub zaopiniowania sprawy, które są im właściwe w ramach ich kompetencji,

3)    w zebraniach rady pedagogicznej (zgodnie z regulaminem) mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele rady rodziców, organu prowadzącego, Komisji Okręgowej,

4)    w niektórych punktach posiedzenia rady pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele samorządu uczniowskiego, którzy mają prawo przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów.

3.      Sytuacje konfliktowe między organami szkoły (poza dyrektorem) rozwiązuje dyrektor szkoły. Od decyzji dyrektora przysługuje organom szkoły odwołanie w ciągu 7 dni do organu prowadzącego szkołę.

4.       Sytuacje konfliktowe między dyrektorem a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

5.      Wszelkie konflikty między uczniami szkoły rozstrzygają wychowawcy klas lub pedagog szkolny Uczeń ma prawo w ciągu 3 dni odwołać się od decyzji wychowawcy

          lub pedagoga do dyrektora szkoły. Dyrektor rozpatrzy odwołanie w ciągu 3 dni .

6.      Konflikty między nauczycielami a uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) rozstrzyga dyrektor szkoły. Rodzic /prawni opiekunowie / lub nauczyciele mogą  odwołać się w ciągu 7 dni od decyzji dyrektora do organu prowadzącego szkołę.

 7.    Konflikty między pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor z udziałem związków zawodowych działających na terenie szkoły.

  

ROZDZIAŁ  V

Organizacja szkoły

§ 20

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 21

 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkołyopracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dn.30 kwietnia każdego roku.

Arkusz organizacji szkołyzatwierdza organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny- do dn. 30 maja danego roku.

§ 22

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.      Uczniowie podzieleni są na klasy i oddziały przedszkolne realizujące program określony odrębnymi przepisami, zgodnie z ramowymi planami nauczania.

3.      Klasy dzielą się na oddziały, których liczebność nie powinna przekraczać 26 uczniów.

4.      Podstawową jednostką organizacyjną oddziałów przedszkolnych są grupy dzieci w zbliżonym wieku(5-6 lat).

5.      Liczba dzieci nie może przekraczać 25 dzieci.

 

§ 23

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie
      zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców/ prawnych opiekunów.

    Ramowy rozkład dnia dla oddziału przedszkolnego:

8:00 – 8:30 schodzenie się dzieci, zabawy według zainteresowań, praca indywidualna, gry i zabawy stolikowe,

8:30 – 9:00 zabawy i zajęcia organizowane, praca z książką, zabawy poranne,

9:00 – 9:30 śniadanie,

9:30 – 10:30 zajęcia organizowane przez nauczyciela w oparciu o program i plany miesięczne z uwzględnieniem możliwości indywidualnych dzieci,

10:30 – 11:30 spacery, wycieczki, zabawy organizowane i dowolne na świeżym powietrzu,

11:30 – 11:45 przygotowanie do obiadu,

11:45 – 12:15 obiad,

12:15 – 13:00 zabawy dowolne organizowane w Sali lub na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

                                                   § 24

1.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. W klasach I-III kształcenie zintegrowane.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.      Czas trwania poszczególnych zajęć w kl. I –III ustala nauczyciel.

 Prowadzący zajęcia , zachowuje ogólny tygodniowy czas zajęć.

4.      W planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innego, niż w ramowym planie nauczania, zestawienia zajęć edukacyjnych, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz pod warunkiem, że nie zmniejszy się obowiązującego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych w stosunku do wymiaru wskazanego w ramowym planie nauczania.

5.      W oddziałach przedszkolnych praca wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

6.      Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z uwzględnieniem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

     1) dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego od poniedziałku do piątku wynosi pięć godzin ( od 8:00 – 13:00), czas ten przeznaczony jest na realizację podstawy programowej
        wychowania przedszkolnego,

    2) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut,

    3) czas trwania zajęć dodatkowych: języka obcego, religii, zajęć umuzykalniających powinien być dostosowany do wieku i możliwości dzieci( dzieci 5-6 lat około 30 minut),

    4) dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą korzystać ze stołówki szkolnej,

    5) sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych określają odrębne przepisy.

 

§ 25

1.      W szkole prowadzony jest podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.

2.      Oddziały są dzielone na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, w nauczaniu języków obcych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń laboratoryjnych, praktycznych.

3.      Zasady podziału na grupy regulują odrębne przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 26

Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych,  międzyklasowych i międzyszkolnych.

              § 27

 Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

1.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły.

2.      Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

3.      Lokal biblioteki szkolnej umożliwia:

1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)      korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie poza bibliotekę,

3)      prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami.

4.      Organizację pracy biblioteki określają odrębne przepisy.

5.       Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

-          udostępnienie  zbiorów  w wypożyczalni i czytelni,

-          prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych  przedmiotów,

-          informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie absencji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa /konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze 

-          gromadzenie  zbiorów  zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki

-          ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami

-          prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencja wypożyczeń.

 

                                               § 28

Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych , którzy ze względu na specyfikę potrzeb, czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły przebywają w niej dłużej.

1.      Świetlica pracuje w oparciu o plan opiekuńczo – wychowawczy szkoły na dany rok szkolny. Nauczyciele pracujący w świetlicy prowadzą dziennik zajęć świetlicowych.

2.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza  liczy w zasadzie nie mniej niż 25 uczniów.

3.      Świetlica pracuje w godzinach 7:30-16:00-0 dla dzieci ze szkoły,od 7:30- 8:00 i 13:00 – 16:00 dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

4.      Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny.

 

                                                                 § 29

Do realizacji celów szkoła zapewnia możliwość korzystania z :

1.      Pomieszczeń do nauki z niezbędnymi  wyposażeniem.

2.      Biblioteki

3.      Świetlicy

4.      Stołówki

5.      Gabinetu lekarskiego oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

            6. Zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych

 

ROZDZIAŁ  VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 30

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga.

3. Dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnić również specjalistów wspomagających proces nauczania i wychowania (psychologów, logopedów).

 Zadania specjalistów określają zakresy czynności opracowane przez dyrektora szkoły:

4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 i 2, określają odrębne przepisy.

5.Na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela rozdział 3a Awans nauczycieli art. 9a oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2000r.), każdy nauczyciel ma prawo i możliwość uzyskania stopnia awansu zawodowego .

                                                                                § 31

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów (wychowanków).

2.      Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

3.      Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania lub programu nauczania.

4.      Na nauczycielu pracującym w szkole spoczywają obowiązki w szczególności związane z:

1)      odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2)      prawidłowym, dostosowanym do potrzeb przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego,

3)      dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4)      wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań,

5)      bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów,

6)      udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb,

7)      doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i podnoszeniem wiedzy merytorycznej.

8)      Realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów ( zgodnie z art.42 ust. 2 pkt. 2 KN)

9)      Dokumentowania zajęć z art. 42KN w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

5.      Nauczyciel w oddziale przedszkolnym:

1) organizuje dziecku przebywającemu w oddziale przedszkolnym: zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z programem i miesięcznym planem zajęć,

2) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3) każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci ( sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt,

4) udziela pomocy dziecku, powiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, rodzic zobowiązany jest do odebrania

     chorego dziecka

5) doskonali kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursach metodycznych, warsztatach szkoleniowych, korzystanie z porad metodyków,

6) współpracuje z rodzicami w zależności od potrzeb w formie:

   a) zebrań grupowych,

   b) spotkań i rozmów indywidualnych,

   c) uroczystości, imprez, zajęć otwartych z udziałem rodziców.

6.      Pedagog szkolny realizuje swoje zadania zgodnie z zakresem obowiązków opracowanym przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem wytycznych w sprawie pracy pedagoga szkolnego.

   Do zadań pedagoga należy:

a)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

b)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,

e)      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,

f)        planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia,

g)     działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

                                                                        § 32

1.      Nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych (w zależności od potrzeb) oraz wychowawcy klas tworzą zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub problemowo – zadaniowe.

2.      Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący.

3.      Do zadań zespołu w szczególności należy:

1)      wybór programów nauczania , współdziałanie w ich realizacji,

2)      opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć uczniów, stymulowanie rozwoju uczniów,

3)      opiniowanie opracowanych w szkole własnych programów nauczania,

        4)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

                                                                                                                                         § 33

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem w poszczególnych etapach nauczania .

3.      Dyrektor szkoły może dokonać zmiany nauczyciela, któremu uprzednio powierzył obowiązki wychowawcy, jeżeli:

1)      wymaga tego zmiana organizacji pracy szkoły,

2)      w toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego stwierdził, iż wychowawca zaniedbuje swoje obowiązki, a wydane zalecenia pohospitacyjne nie odniosły skutku.    

                                                                                                                                       

                                                                                                                                          § 34

1. Rada klasowa rodziców lub samorząd klasowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę nauczyciela, któremu powierzył on zadanie wychowawcy

     klasy, jeżeli ich zdaniem wychowawca rażąco zaniedbuje wypełnianie swoich obowiązków.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony najpóźniej do 30 maja, jeżeli zmiana miałaby nastąpić z początkiem roku szkolnego z bardzo ważnych przyczyn wniosek

   może być złożony w ciągu roku szkolnego.

3. Od decyzji dyrektora wychowawca ma prawo odwołania się w ciągu 3 dni do organu prowadzącego szkołę.

 

                                                                                                                                                  § 35

Wychowawca w szczególności ma obowiązek:

1)      pełnienia zasadniczej roli w realizacji programu wychowawczego szkoły,

2)      tworzenia warunków wspomagających rozwój, uczenie się przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym,

3)      animacji życia zbiorowego, mediacji i negocjacji w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnętrznych oraz między uczniami i dorosłymi,

4)      otoczenia indywidualną opieką każdego wychowanka,

5)      planowania i organizowania wspólnie z uczniami i rodzicami:

a)      różnych form życia zespołowego, rozwijających uczniów,

b)      ustalania treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

6)      współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), prowadzenia uzgodnień i koordynacja ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka; dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,

7)      utrzymywania kontaktu z rodzicami uczniów w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)      współpracy z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)      włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

8)      współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i     szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy określają przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

9)      ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji, organizowania niezbędnej opieki profilaktycznej,

10)    kształtowania u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,                                           

11)    prawidłowego prowadzenia dokumentacji:

dziennika lekcyjnego,

arkuszy ocen,

dokumentacji wynikającej z realizacji rocznych planów pracy szkoły

planu wynikowego.

12)  rozliczania finansowego (wycieczki, biwaki, wpłaty na SKO , radę szkoły itp.).

13)  wychowawca odpowiada:

        a) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie

b) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły

        c) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno –wychowawcze

        d) za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy czy grupy za przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego

lub na wypadek pożaru za zniszczenie lub straty elementów majątku wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia

 

§ 36

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji. Młodym nauczycielom – wychowawcom dyrektor przydziela opiekuna z ramienia rady pedagogicznej.

 

                                                                                                                                                                   § 37

Pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi wykonują zadania zgodnie z zakresami obowiązków opracowanymi przez dyrektora szkoły( w załączniku).

Pracownik winien natychmiast powiadomić bezpośrednio przełożonego albo dyrektora szkoły, jeżeli na terenie mają miejsca zdarzenia mogące być groźne dla zdrowia lub życia uczniów oraz przebywających tam osób, zobowiązany jest przestrzegać czasu pracy ustalonego dla danego stanowiska pracy oraz pełnienia dyżurów podczas przerw lekcyjnych.

 

ROZDZIAŁ  VII

Uczniowie szkołyi  wychowankowie oddziałów przedszkolnych

§ 38

Zasady rekrutacji uczniów:

1/ Dziecko w wieku 5-6 lat obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym

2/ Obowiązek przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5-6 lat,                                                                                    a od roku szkolnego 2012/2013- 5 lat

3/ Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

4/ Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, a od roku szkolnego 2012/2013- 6 lat

5/ Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły.

6/ Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie art. 16 ust. 1,2 „Ustawy o Systemie Oświaty” po zasięgnięciu                       opinii PPP.

7/ Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii PPP. Dyrektor szkoły może odroczyć realizację obowiązku szkolnego do 10 roku życia zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty  art. 16

8/ Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem

       a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

b) na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ -dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

9) Zasady przyjmowania dzieci  do oddziałów przedszkolnych:

       a) złożenie przez rodziców w terminie 31 marzec/30 kwietnia karty / deklaracji przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego,

       b) oddział przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 - 6 lat,

       c) rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w oparciu o zasady powszechnej dostępności,

       d) w ciągu roku szkolnego możliwe jest dodatkowe przyjęcie dzieci w miarę wolnych miejsc,

       e) o przyjęciu dziecka w ciągu roku decyduje dyrektor.

10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do :

      a) podjęcia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego,

      b) zapewnienie regularnego uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,

      c) informowanie nauczyciela, dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

      d) przyprowadzenie i odebranie dziecka  ze szkoły.

         

                                                                       § 39

Podstawę oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stanowią odrębne przepisy.

 

                                                         § 40

Szczegółowe zasady oceniania uczniów reguluje wewnątrzszkolny system oceniania

 

                                                                                                                                                         § 41

Zasady przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej realizuje się zgodnie z Rozporządzeniem  MEN.
 
                                                                                                                                                          § 42

Uczniowie mają w szczególności prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, znajomości programu nauczania,

2)      jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3)      zdawania egzaminów: sprawdzających, poprawkowych  i klasyfikacyjnych,

4)      realizowania indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)      przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

6)      poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

7)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących  szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza  dobra innych osób,

8)      wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

9)      uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; dokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi  z działalnością społeczną w szkole,

10)    reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych  imprezachgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

11)   odpoczynku w przerwach między lekcyjnych,

12)   opieki zdrowotnej, korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami i w ramach posiadanych przez szkołę środków

13)   powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości wg zasad określonych wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

14)   nie obarczania pracami domowymi na okres przerw świątecznych i ferii oraz innych dni wolnych od nauki,

15)   dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce

16)   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego  i zawodowego,

17)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

18)    wydawania gazetki szkolnej,

19)    wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

20)   uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni.

 

                                                § 43

Uczniowie mają w szczególności obowiązek:

1) noszenia stroju ucznia: czystego, schludnego, w ciemnych kolorach, stosownego do miejsca, czasu i okoliczności. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:

- dziewczynki – biała bluzka, czarna lub granatowa spódniczka,

- chłopcy – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie

2) systematycznego przygotowania się do zajęć i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w  życiu szkoły,

3) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

4) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy  ojczystej,

5) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

a)      okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)      przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

c)      poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

d)      poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania tajemnicy i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

        e )    troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie  czystości i porządku w szkole i jej otoczeniu.

6) dostarczania usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, na piśmie w ciągu 7 dni, nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie: zwolnień lekarskich, zwolnień

    podpisanych przez rodziców(prawnych opiekunów).

 7) respektowania rozporządzenia dyrektora szkoły o zakazie wnoszenia i używania telefonów komórkowych oraz urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

8) w przypadku naruszeń praw ucznia albo powstania innego konfliktu zainteresowany ma  prawo odwołać się do:

a)      nauczyciela danego przedmiotu, którego spór dotyczy

b)       wychowawcy klasy

c)      dyrektora, który zasięga opinii SU, Rady Pedagogicznej, zainteresowanego nauczyciela

d)      organu prowadzącego

e)      organu sprawującego nadzór pedagogicznej

f)        Rzecznika Praw Dziecka

9) Prawa i obowiązki dziecka.

  a) dziecko ma prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, prowadzonego przez wykwalifikowanych nauczycieli w odpowiednich pomieszczeniach i przy użyciu właściwych pomocy i sprzętu,

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowanie godności osobistej,

- życzliwego i podmiotowego traktowania przez nauczyciela i rodzica w procesie wychowawczo – dydaktycznym,

b) do obowiązków dziecka należy:

- poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,

- uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie,

- przestrzeganie higieny osobistej,

- wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

 

                                                                     Nagrody i kary

§ 44

1.      Ucznia nagradza się za:

a) rzetelną naukę i pracę społeczną,

        b) wzorową postawę,

        c) wybitne osiągnięcia,

d )dzielność i odwagę,

e) za stuprocentową frekwencję.

2.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

a) przewodniczący samorządu uczniowskiego,

        b)  przedstawiciele rady pedagogicznej,

c)  przedstawiciele rady szkoły.

3.      Nagrody przyznaje:

        a) wychowawca,

b) dyrektor

c) rada pedagogiczna

4.      W szkole stosuje się następujące formy nagradzania:

 

    1)   pochwała wychowawcy,

 

    2)   pochwała dyrektora szkoły,

    3)  pochwała dyrektora szkoły publicznie  wobec  uczniów,

    4)  list pochwalny do rodziców,

    5)  list gratulacyjny  dla rodziców

    6)  nagrody książkowe i rzeczowe,

    7)  wpisanie nazwiska do kroniki szkolnej,

    8) nagroda rady pedagogicznej dla ucznia klasy szóstej, który uzyskał najwyższą średnią ocen,

    9) nagroda rady pedagogicznej za wzorową postawę społeczną,

    10) udział w wycieczce, zielonej szkole, biwaku lub innej imprezie oraz  dofinansowanie kosztów w/w innych przez radę rodziców ,instytucje lub organizacje.

 

§45

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków.

2. W szkole stosuje się następujące formy karania:

     a) upomnienie wychowawcy,

     b)upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

     c) upomnienie lub nagana dyrektora wobec uczniów szkoły,

     d) obniżenie oceny z zachowania,

     e) zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych pozalekcyjnych

     f) zobowiązanie ucznia do naprawy zniszczonego sprzętu lub pokrycia jego wartości w formie pieniężnej,

     g) pisemne upomnienie dla rodziców ucznia, który opuścił bez usprawiedliwienia i więcej obowiązkowych zajęć lekcyjnych

     h) za nie wypełnianie obowiązku szkolnego obciążenie rodziców kwotą pieniężną ustanowioną przez Burmistrza Miasta lub Wójta lub Gminy/ wg zasad określonych odrębnymi  przepisami

     i) uczeń może być przeniesiony do innej szkoły w przypadku drastycznego naruszenia przez niego obowiązków, jeżeli dotychczas zastosowane oddziaływania wychowawcze nie przyniosły pozytywnego rezultatu, a szczególnie w następujących sytuacjach:

·         zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego

·         częste stosowanie przemocy

·         demoralizowanie innych uczniów poprzez zachęcanie, nakłanianie lub zmuszanie do negatywnych zachowań.

·         powtarzające się kradzieże ,spożywanie środków odurzających

·         ciągłe naruszanie ustalonego porządku szkolnego /częste wagary/

·         zniewaga nauczyciela lub pracownika szkoły / naruszenie dóbr osobistych/. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii SU. Dyrektor składa wniosek o przeniesieniu  ucznia do Kuratora Oświaty, który podejmie ostateczna decyzje.

 3. Szkoła ma obowiązek powiadamiania rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej.

4. O nałożonej karze rodzice ucznia są powiadamiani w terminie trzech dni od nałożonej kary. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od powiadomienia o ukaraniu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Tradycje szkoły

§ 46

  W szkole kultywuje się następujące uroczystości: 

       1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

       2) Święto patrona szkoły –święto szkoły.

       3) Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

       4) Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów.

        5) Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

6)Obchody pierwszego dnia wiosny.

7) Dzień Dziecka.

 8) Dzień sportu szkolnego.

 9) Obchody rocznic i świąt narodowych,

10) Wigilia szkolna.

        11) Współzawodnictwo klas III-VI  o Puchar Dyrektora  Szkoły.

 

                                                                                                                                             ROZDZIAŁ  IX

Postanowienia końcowe

§ 47

Szczegółowe zasady obowiązujące w szkole określa statut szkoły.

 

§ 48

1. Szkoła posiada sztandar.

2. Szkoła  przyjęła imię Marii Zientary Malewskiej

 

§ 49

Szkoła  używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 50

1.      Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.

2.      Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania duplikatów świadectw zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 51

1.      Zmiany w statucie mogą być zgłaszane przez wszystkich zobowiązanych do jego przestrzegania.

2.      Wniosek o zmianę statutu zgłasza się do komisji statutowej, która po rozpatrzeniu przedstawia propozycje zmiany organowi uprawnionemu do zmiany statutu, bądź informuje wnioskodawcę o przyczynach nieuwzględnienia wniosku.

3.      W skład komisji statutowej wchodzą:

1)      przedstawiciel rady pedagogicznej,

2)      przewodniczący rady rodziców (przedstawiciel rodziców),

3)      przewodniczący samorządu uczniowskiego.

 

§ 52

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY  OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

 

      1. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w  warunków i sposobu ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów §3 ust. 3 pkt.6 ( Statut strona 2- 3)

 

§ 53

     1.Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie wprowadza od I  półrocza roku szkolnego 2008/2009  wewnątrzszkolne zasady oceniania.

 

§ 54

Cele oceniania

     1. Diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia.

     2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym  zakresie .

     3.  Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

     4. Rozbudzanie motywacji do uczenia się.

     5. Dostarczenie rodzicom /prawny opiekunom / i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych  uzdolnieniach ucznia.

     6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

 

      Źródła, w oparciu o które opracowano elementy

 

 

§ 55

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

   1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla  sześcioletnich szkół podstawowych.

   2.  Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania.

 

§ 56

Ogólne wymagania edukacyjne

1.        Kształcenie  umiejętności ,zdobywanie wiedzy.

2.        Umiejętność planowania, organizowania, oceniania własnej nauki.

3.        Efektywne  współdziałanie w zespole.

4.        Rozwiązywanie  problemów w twórczy sposób.

5.        Nabywanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

        6.        Umiejętność wykorzystania  zdobytej wiedzy w praktyce.

7.        Poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej

        8.       Skuteczne komunikowanie się zakresie mówienia, słuchania, czytania, pisania i rachowania.

 

§57

Zasady  oceniania

A/  Kryteria pierwszorzędne

-          Szkoła ma jeden spójny system oceniania

-          Ocena opiera się na wymaganiach programowych

-          Uczniowie dobrze znają kryteria oceniania.

-          Ocena uzależniona jest od możliwości intelektualnych uczniów

                -          Oceniane jest to, co uczeń umie, a nie to czego nie potrafi

 B/ Kryteria drugorzędne

-          Ocena motywuje ucznia do dalszej pracy.

-          Ocenianie uczniów jest systematyczne.

-          Ocenianie jest procesem zbierania informacji o postępach ucznia.

-          Ocena uwzględnia wkład pracy i sytuację rodzinną.

-          Ocena pomaga uczniowi podejmować decyzje dotyczące jego przyszłości.

-          Rodzice są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci

                -          Samoocena jest ważnym elementem oceniania

 

§58

1. Szkoła Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie wprowadza od I półrocza roku szkolnego 2008/2009 wewnątrzszkolne zasady oceniania.

2. Ocenianiu podlegają:

    a/ osiągnięcia edukacyjne ucznia

    b/ zachowanie ucznia

3 .Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych  ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających podstawę.

4. Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnych zasad  oceniania ma na celu:

            a/ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie

            b/ udzielanie uczniowi pomocy w samodzielny planowaniu swojego rozwoju

            c / motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

            d/ dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

            e/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej

             f/ wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny

             g/ rozwijanie poczucia odpowiedzialności uczni z osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej.

             h /wdrażanie do systematycznej pracy

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

            a/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

            b/ ustalanie kryteriów oceniania zachowania

            c/ ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacji zachowania   

        d/  przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

        e/  ustalanie rocznych / semestralnych/ ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych oraz rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania,

        f/  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych / semestralnych/ ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania

       g/  ustalanie warunków i sposobu  przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom / informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6. Szkoła przyjmuje etapy klasyfikowania :   

            a/ klasyfikacja śródroczna / styczeń/

 

§ 59

B. Zasady oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii PPP lub innej publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie   tym  wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może  nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. Ocenie w kl I-III  podlega :

a/ praca ucznia

b/ postępy, a stan jego wiedzy

5. Ocena wskazuje :

a/ co uczeń osiągnął?

b/ co robił dobrze?

c/ ile już potrafi?

6. Ocena to  informacja o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jego trudnościach w nauce  oraz o uzdolnieniach i zainteresowaniach .

7. W kl. I-III SP półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

8.Oceny klasyfikacyjne roczne /półroczne/ począwszy od kl. IV szkoły podstawowej  ustala się w stopniach wg następującej skali:

              stopień celujący    6

              bardzo dobry          5

              dobry                       4

             dostateczny             3

             dopuszczający        2

             niedostateczny       1

9.  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są   ocenami opisowymi.

10. Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen. Uczniowi, który uczęszczał na te zajęcia, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

11. Wymagania na oceny szkolne związane z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi budują i przedstawiają tylko nauczyciele prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany  przez siebie program nauczania. Wymagania na oceny muszą być opracowane w oparciu o przyjęte w szkole zasady oceniania.

12 .W klasach IV – VI przyjmuje się następujące ogólne ustalania wymagań  edukacyjnych:

 Stopień celujący - uczeń  posiada  wiadomości i  umiejętności trudne do opanowania umożliwiające rozwiązanie zadań nie schematycznych, złożonych, bez pomocy nauczyciela. Samodzielne i sprawnie posługuje się wiedzą, wykazuje się  swobodą w posługiwaniu się technologią naukową , samodzielnością ,kreatywnością  w rozwiązywaniu problemów

Bardzo  dobry - otrzymuje uczeń, który  posiada wiedzę i umiejętności trudne do opanowania umożliwiające rozwiązywanie zadań nie schematycznych, złożonych. Opanowuje cały materiał programowy, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela. Poprawnie posługuje terminologią naukową.

Dobry - uczeń posiada wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne, przydatne ale niezbędne w dalszej nauce Opanowuje materiał programowy, stosuje zdobytą wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela.                                           

 Dostateczny - uczeń, posiada wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym i całkowicie niezbędne w dalszej  nauce. Opanowuje materiał programowy ograniczony do treści podstawowych Stosuje zdobyte wiadomości w życiu codziennym dla celów praktycznych

 Dopuszczający - uczeń posiada wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome korzystanie z lekcji, rozwiązywanie zadań typowych o niewielkim stopniu trudności  Odpowiada na proste pytania ,ale nie opanowuje podstawowego materiału programowego. Wykazuje brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela

 Niedostateczny - otrzymuje uczeń, który  nie opanował wiadomości i umiejętności  określonych w  podstawie programowej z przedmiotu  nauczania  w danej  klasie, a braki w  wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie  wykonać zadań o elementarnym stopniu  trudności .

W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę 1-6 z możliwością posługiwania się znakami (+) i (-) za aktywność na lekcji.

13. Określa się następujące ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów:

a/ wystawione w każdym semestrze oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć:

-          wiadomości /wiedzy / uczniów,

-          stopnia opanowania przez nich umiejętności, uwzględnionych w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego

-          umiejętności ustalonych jako priorytetowe  w programie szkół

 b/ ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana  w oparciu o przedstawione  przez nauczyciela szczegółowe kryteria

 c/ ocena stopnia  opanowania umiejętności powinna w jak najszerszym stopniu uwzględniać aktywność uczniów w ramach realizowanych projektów edukacyjnych.

d/ ocena końcowa /semestralna i  roczna / uwzględnia w równych proporcjach oceny cząstkowe wystawiane uczniom za:

-          udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności

-           pracę nad projektami edukacyjnymi i ich prezentację

-           inne aktywności w klasie, w ramach pracy domowej i na forum społeczności szkolnej

14. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie dla odpowiednich przedmiotów nauczania i szczegółowe kryteria oceniania umiejętności przedmiotowych określają poszczególni nauczyciele z uwzględnieniem opinii i wskazań poradni, o których mowa w pkt.  1,2,3 tego rozdziału , następnie powiadamiają o nich  uczniów i ich opiekunów.

 

§ 60

C. Metody ,narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

1.           Uwzględniając zróżnicowanie poziomu intelektualnego uczniów i możliwości  psychometryczne uczniów dokonując oceny należy brać pod uwagę :

a)      zaangażowanie ucznia

b)      aktywność na zajęciach

c)      umiejętność samodzielnego zdobywania informacji

d)      wypowiedzi ustne:

- odpowiedzi(dialog, opis, streszczenie,  opowiadanie),

- recytacje,

- sprawdziany techniki czytania i czytania ze rozumieniem,

                  e) wypowiedzi pisemne:

                        - prace klasowe,

                       - sprawdziany,

                       - dyktanda,

                       - kartkówki,

                       - testy,

                       - referaty,

                       - projekty,

                      - zadania domowe,

                      - prace dodatkowe,

                     - testy kompetencji humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych,

                   f) prace manualne,

                   g) wkład pracy w zajęcia z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki

           h) przejawianie  inicjatywy

            i) wykonywanie czynności praktycznych

            j) zachowanie sytuacjach określonych sytuacjach

2. Sprawdzanie osiągnięć uczniów

a) ustala się 2 pisemne prace klasowe w ciągu tygodnia / podsumowanie działu/

-  o pisemnych pracach klasowych uczeń powinien być powiadomiony nie później niż 5 dni przed ustalonym terminem,  oprócz tego nauczyciel zaplanowaną pracę z tygodniowym wyprzedzeniem zapisuje w dzienniku lekcyjnym

b) sprawdziany mogą dotyczy treści 3 ostatnich jednostek edukacyjnych i odbywać się nie częściej niż 3 razy w tygodniu. O sprawdzianie uczeń powinien być poinformowany przez nauczyciela najpóźniej na lekcji poprzedzającej  sprawdzian.

c) w jednym dniu powinna być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa, test lub sprawdzian

d) materiał przewidziany do sprawdzenia należy powtórzyć i utrwalić          

e) sprawdzenie i ocenianie może odbywać się na bieżąco na każdej lekcji /w tym/ odpytywanie lub kartkówki.

3. Szczegółowe informacje na temat metod i narzędzi sprawdzenia i oceniani osiągnięć uczniów znajdują się w przedmiotowym systemie oceniania opracowanym przez nauczyciela uczącego początku roku szkolnego.

 

§ 61

D. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów

1. W pierwszym etapie kształcenia  nauczyciel sporządza  informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w następujący sposób:

       a/ uzupełnia się raz w roku w arkuszu ocen „Końcoworoczną ocenę postępów w nauce i zachowaniu”

       b/  końcoworoczne  informacje o postępach ucznia klas I - III   przedstawia się opisowo w arkuszu  ocen  i na  świadectwie.  

2. Bieżące ocenianie uczniów klas I –III  odbywa się wg opracowanej skali  cyfrowej od 1 do 6 w zeszytach ucznia i kartach pracy oraz dziennikach lekcyjnych.

3. W klasach IV – VI nauczyciele dokumentują poziom i postępy w opanowaniu  przez uczniów wiadomości i umiejętności w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen. Nauczyciele wychowania fizycznego rejestrują osiągnięcia i postępy ucznia także w swoich zeszytach.

§ 62

E . Metody, sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów.

 1. Procedury informowania rodziców (prawnych opiekunów)osiągnięciach edukacyjnych uczniów:

            a/ zebranie informacyjne wychowawcy z rodzicami,

            b/ zebrania dotyczące półrocznej klasyfikacji

            c/ indywidualne rozmowy z rodzicami /wg potrzeb/

            d/ wizyty wychowawców w domu ucznia /sytuacjach problemowych/

            e/ powiadomienie telefoniczne lub listowne o postępach lub trudnościach

              ucznia/odnotowanie w dokumentacji wychowawcy klasowego/.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców  /prawnych opiekunów/:

a/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

                b/ sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów/.

c/ o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna/ półroczna/ ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższe niż  przewidywana roczna ocena  klasyfikacyjna  zachowania .
 2. Ocenianie osiągnięć ucznia dokonywane jest systematycznie. Oceny są jawne  zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/ prawnych  opiekunów /.
 3. Sprawdzone lub ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice /opiekunowie prawni /  otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli .

    6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców /opiekunów prawnych/ nauczyciel ustalający ocenę powinien ją  uzasadnić .

    7. Szkoła ma obowiązek informować o bieżących i okresowych wynikach w nauce:

        a/  wychowawca informuje pisemnie o bieżących i okresowych wynikach w nauce na  zebraniach rodzicielskich / co najmniej 3 razy w roku 

        b/  nauczyciel przedmiotu lub wychowawca informuje ustnie na  bieżąco  ucznia  i jego rodziców o osiąganych wynikach .

         c/ rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzanych i ocenionych prac klasowych, sprawdzianów, testów itp.       

     8. Zasady informowania rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych i półrocznych znajdują się w rozdziale pt. ‘’ Zasady klasyfikowania i promowania’’.

     9. W kl I-III nauczyciel dokonuje wpisu do dzienniczka ucznia ‘’Jaki jestem? Jak  się uczę ? ‘’ i przekazuje te informacje rodzicom/opiekunom prawnym/, którzy potwierdzają zapoznanie się z treścią informacji przez złożenie podpisu.

 

                                                        § 63

   F.  Zasady oceniania zachowania. Tryb wystawiania oceny, odwoływania się

1 .Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 2. Półroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

             a/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

            b/ postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,

            c/ dbałość o piękno mowy ojczystej

            d/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

            e/ godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

            f/ okazywanie szacunku innym osobom

            g/ przeciwstawianie się przejawom przemocy , agresji i wulgarności 

3. Ocena zachowania w kl I –III jest oceną opisową.

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania i promocję lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem pkt 4,5 w rozdziale „Zasady promowania”

5. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na śródroczną i roczną ocenę zachowania.

6. Śródroczną i roczną ocenę zachowania  począwszy od  kl. I  ustala się według skali:

             a/ wzorowe

             b/ bardzo dobre

             c/ dobre

             d/ poprawne

             e/ nieodpowiednie

              f/ naganne

          z zastrzeżeniem pkt.11,12w rozdziale „Zasady klasyfikowania”

    7.  Szczegółowe  kryteria  oceny  zachowania ucznia .

  Zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach opisowych oznaczonymi literami, zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zadania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów lub innych członków szkolnej społeczności.

a/ Wywiązywanie się  z obowiązków  ucznia:

1a)  Stosunek  do nauki

 W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki:

            3 – wysokie

            2 – przeciętne

            1 – niskie

            0 – bardzo  niskie

    2a)Frekwencja

3 - Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 

2 - Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień

1 - Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia / łączna liczba spóźnień i  nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi 16 - 25 

0 - Uczeń nagminnie  spóźnia się lub opuszcza lekcje bez   usprawiedliwienia / łączna liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 25 /

 3a) Sumienność , poczucie  odpowiedzialności  

3 - Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów zwrot ks. do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp./ rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań oraz  podejmowanych  dobrowolnie różnorodnych prac i zadań

2 - Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów czasami niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań

1 - Uczeń niechętnie wykonuje powierzone mu prace rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania i często nie wywiązuje się z nich

0 - Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje dobrowolnych zobowiązań

b/ Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności dbałość o honor  o tradycje szkoły

3 - Uczeń ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej. Zawsze postępuje zgodnie z uznanymi normami  i życia szkolnego. Zna, szanuje i kultywuje tradycje szkoły. Dba o swój wygląd, jest zawsze stosownie ubrany. Chętnie i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

2 - Uczeń stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób. Szanuje własną i cudzą pracę , mienie szkoły. Zna normy zachowań i zasady przynależności do szkolnej społeczności. Czasami lekceważy uroczystości szkolne, nieobecność, nieodpowiedni strój. Sporadycznie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

1 - Uczeń często narusza normy zachowa  i zasady przynależności do  szkolnej społeczności. Nie wykazuje dostatecznego szacunku dla pracy własnej i cudze Naraził kilkakrotnie na uszczerbek mienie szkoły. Zazwyczaj nie rozumie istoty kultywowania tradycji i zwyczajów klasowych , szkolnych. Często trzeba przypomina o potrzebie odpowiedniego stroju.

0 - Uczeń zwykle jest niestosowanie ubrany. Zna niektóre tradycje szkoły, ale nie widzi potrzeby ich kultywowania. Nie przestrzega norm przyjętych  w szkole. Nie ma poczucia przynależności do szkolnej społeczności.

c.   Dbałość o piękno mowy ojczystej

3Uczeń zawsze prezentuje wysoka kulturę, słowa i dyskusji

2 - Zdarzyło się / 1-2 razy /, że uczeń użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie z rówieśnikami, ale zwykle stara się o zachowanie kultury słowa umie dyskutować.

1 - Uczeń często używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach

0 - uczeń używa często wulgaryzmów, nie stara się o zachowanie kulturalnych form prowadzenia rozmowy.

d   Dbałość  o bezpieczeństwo  i zdrowie  własne  oraz  innych osób

3 - Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów. Czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia. 

2 - Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, ale zareagował na zwróconą mu uwagę, Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy i sytuacja taka nie powtórzyła się.

1 - Kilkakrotnie trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób niekiedy lekceważy on takie zagrożenie

0 - często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracania uwag. Stwierdzono, że uczeń często pali papierosy ,pije alkohol, przyjmuje narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią i nie zawsze reaguje na zwracanie uwagi. Uczeń pali papierosy i pił alkohol na terenie szkoły.

e. Godne, kulturalne  zachowanie w szkole i poza nią

3 - Uczeń jest zawsze taktowny, jego postawa nacechowana jest życzliwością do nauczycieli i rówieśników w szkole i poza nią

2 - Uczeń zwykle jest życzliwie usposobiony do otoczenia zdarzyło się/ 1-2 razy/ ,że uczeń nie zapanował nad emocjami.

1- Uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów ale wyraża chęć poprawy swojego zachowania

0 - Uczeń zwykle jest nietaktowny, agresywny, nie reaguje na uwagi, nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania

f/ okazywanie szacunku innym osobom

3 - W codziennym życiu uczeń szanuje godność innych osób , swoją postawę podkreśla szacunek dla pracy innych, mienie publicznego i własności prywatnej . Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i innych sprawach życiowych.

2 - Uczeń zwykle postępuje uczciwie, stara się nie uchybić godności innych osób, szanuje cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne. Zdarzyło się, że uczeń nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy innych /rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły. Chętnie pracuje na rzecz klasy.

1- Uczeń często w swoim postępowaniu nie szanuje godności innych członków społeczności szkolnej, nie wykazuje szacunku dla pracy innych, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc.

         0 - Uczeń nie szanuje godności innych ludzi , ich pracy i własności . Unika podejmowania działań na rzecz innych osób czy zespołu.

g/ Przeciwstawianie  się przejawom przemocy, agresji i wulgarności

3 - W życiu szkoły uczeń zawsze reaguj na przejawy zła, nie uczestniczy w konfliktach, prezentuje wysoką kulturę słowa

2 - Uczeń zwykle nie jest obojętny na przejawy zła, nie używa wulgaryzmów. Zdarzyło się, że uczeń nie zareagował na ewidentny, przejaw zła, obawy o własne bezpieczeństwo, użył mało kulturalnego słownictwa.

1 - Uczeń często nie reaguje na zachowanie agresywne kolegów, uczestniczy w konfliktach. Używa mało kulturalnego słownictwa.

0 - Uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, używa wulgaryzmów, odmawia podejmowania działań na rzecz przeciwstawiania się przejawom przemocy i agresji.

Ustalenia końcowe

1.  Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów nie może mieć wyższej oceny niepoprawna.

2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż dobra.

3. W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach na zasadzie opisanej we wprowadzeniu kryteriów i stosuje poniższą tabelę przeliczenia:

27 - 25   - wzorowe

24 - 21   - bardzo dobre

20 - 16    - dobre

15 - 11    - poprawne

10 -  6      - nieodpowiednie

  6  -  0     - naganne                    

 1. Ocenę wzorową - otrzymuje uczeń, który uzyskał odpowiednią ilość punktów, a ponadto posiada osiągnięcia w danej dziedzinie /nauce , sporcie, kulturze/ , wyróżnia się wzorową aktywności i zaangażowaniem w klasie, szkole i środowisku, jest wiodącą indywidualnością w szkole.
 2. Ocenę naganną - otrzymuje uczeń, który systematycznie narusza zasady WSO i Statutu Szkoły, wykazuje absolutny brak szacunku do nauczycieli i rówieśników, uzyskał najniższą ilość punktów wposzczególnych kategoriach

 

§64

          1.Tryb i zasady ustalania oceny zachowania uczniów

          1).Obowiązkiem nauczyciela wychowawcy jest zapoznanie uczniów (na pierwszej lekcji wychowawczej) i rodziców (na pierwszym zebraniu klasowym) ze szczegółowymi    kryteriami oceniania zachowania uczniów i procedurami wystawiania ocen.

        2). Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą klasy (szczególnie w uzasadnionych przypadkach z pedagogiem szkolnym) w celu uzyskiwania na bieżąco informacji o zachowaniu dziecka.

      3).Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania w terminie określonym przez dyrektora. Przy ustalaniu ocen zachowania uczniów wychowawca kieruje się:

         - opinią nauczycieli zespołu klasowego;

         - opinią uczniów danej klasy;

         - samooceną ucznia.

     4) Wychowawca klasy, na miesiąc przed terminem posiedzenia rocznej klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, na zebraniu klasowym, informuje rodziców ucznia o proponowanych ocenach zachowania. Nieobecnych rodziców zawiadamia listownie.

    5) Proponowana ocena zachowania może ulec zmianie, jeśli uczeń nie spełni warunków zawartych w §63.

    6) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.

    2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

            1) Uczeń, który otrzymał propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodną z jego oczekiwaniami, ma możliwość uzyskania oceny o jeden stopień wyższej, jeśli spełni następujące warunki:

     - w ciągu 5 dni od otrzymania propozycji oceny złoży do wychowawcy klasy pisemną prośbę o umożliwienie poprawy oceny zachowania,

     - do końca roku szkolnego uczeń wyróżniał się wysoką kulturą osobistą; wykaże się widoczna aktywnością i działaniami na rzecz klasy i szkoły; nie będzie miał żadnych    nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień.

   2) Na trzy dni przed roczną klasyfikacyjną Radą pedagogiczną wychowawca podejmuje decyzję o zmianie lub utrzymaniu oceny zachowania, po wcześniejszej konsultacji z nauczycielami zespołu klasowego, uczniami danej klasy i zapoznaniem się z samooceną ucznia.

  3. Tryb odwoławczy

          1) Uczeń , rodzice/prawni opiekunowie /mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli  uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została wystawiona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia na piśmie mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

          2) W przypadku stwierdzenia wystawienia oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z regulaminem, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną   zachowania.

    3)  W skład komisji wchodzą:

        - dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

        - wychowawca klasy;

        - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

        - pedagog 

         - przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

        - przedstawiciel rady rodziców

4)  Ustalona  przez komisję  roczna / semestralna/ ocena zachowania jest ostateczna. 

 

§ 65

G. Zasady klasyfikowania

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Obowiązuje ocena półroczna i roczna / końcoworoczna/.

2. Klasyfikacja półroczna roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                         i zachowania ucznia oraz  ustaleniu półrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu   umiarkowanym  lub znacznym polega  na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem  indywidualnego programu  edukacyjnego opracowanego dla niego  na podstawie  odrębnych przepisów  i jego zachowania oraz  ustaleniu śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej / semestralnej/ stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej / semestrze programowo wyższym/, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez udział w zajęciach  wyrównawczych, pracę  indywidualną  z uczniem i pomoc koleżeńską.

6. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega  na podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania  ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu jednej  rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych i rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania.

7. W klasach I-III  szkoły podstawowej śródroczna i roczna oceny  klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych są ocenami opisowymi.

8. W klasach I-III  szkoły podstawowej   śródroczna i roczna ocena  klasyfikacyjna zachowania  jest oceną opisową.

9. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10. Oceny bieżące oraz śródroczne roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z  upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są  ocenami opisowymi.

      11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

      12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej

        13. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  z zajęć edukacyjnych  określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym  roku szkolnym oraz ustaleniu rocznym  ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

        14.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ,począwszy od klasy IV szkoły podstawowej na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określony w szkolnym planie nauczani z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i jego zachowania w danym roku  szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z pkt.10 i pkt. 11.

         15. Śródroczne i roczne /półroczne/ oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczyciel , uczniów danej klasy  oraz  ocenianego  ucznia.

         16. Śródroczne roczne /półroczne/ oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe zajęcia  edukacyjne . Roczna/półroczna/ ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej /na semestr programowo wyższy / ani na ukończenie szkoły.

         17. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

         18. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na:

a/ oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

b/ promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 4,5 w rozdziale pt. „Zasady promowania”

         19. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się z obowiązków wynikających specyfiki tych zajęć.

         20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii

        21. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć  wychowania  fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu  nauczania zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony”.(zał. procedury zwolnienia ucznia z w-f)

        22. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

        23. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

       24. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

 

                                                                                   §66

Zasady informowania o ocenach klasyfikacyjnych

1.Tydzień przed rocznym /semestralnym/klasyfikacyjnych zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego rocznych/semestralnych/ ocenach/ klasyfikacyjnych edukacyjnych zajęć   edukacyjnych i  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. O przewidywanej dla ucznia rocznej / semestralnej ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia i jegorodziców na miesiąc przed klasyfikacją. Informacja musi być potwierdzona przez rodziców i znajdować się w dokumentacji szkolnej.

                                                           

                                                                       §67

Egzamin klasyfikacyjny

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych  jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu  przeznaczonego na te  zajęcia w szkolnym planie nauczania.   

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  klasyfikacyjny.   

3.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na   egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

    a/ realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki

    b/ spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia o którym mowa w pkt. 4 b, nie obejmuje obowiązkowych  zajęć edukacyjnych : technik, plastyka , muzyka  i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych  zajęć  edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4 b , zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie  ustala się  oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej ,  z zastrzeżeniem pkt. 8

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki , muzyki , techniki,  informatyki i wychowania fizycznego  ma przede wszystkim form  zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami/.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w pkt. 2,3 i 4a   przeprowadza nauczyciel danych zajęć  edukacyjnych w obecności , wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

     W skład komisji wchodzą:

     a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący  komisji;

     b/ nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy   

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami / prawnymi opiekunami/ ucznia , o których mowa w pkt. 4 b, liczbę zajęć edukacyjnych, z którymi uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności :

      a/ imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 10 a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowaw pkt. 4 . b – skład komisji :

      b/ termin egzaminu klasyfikacyjnego,

      c/ zadania / ćwiczenia/ egzaminacyjne

      d/ wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi  załącznik  do arkusza ocen ucznia. 

15. W przypadku  nieklasyfikowania ucznia  z zajęć  edukacyjnych , w dokumentacji przebiegu  nauczania  zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  niedostateczna roczna /półroczna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być  zmieniona tylko w  wyniku  egzaminu  poprawkowego, z  zastrzeżeniem pkt. 18 .

17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 18.

18. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie/ mogą, w terminie nie później niż 7 dni od  dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zgłosić  zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  / półroczna/  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została  ustalona niezgodnie z przepisami  prawa   dotyczącymi  trybu ustalania  tej oceny.

19. W przypadku stwierdzenia, że roczna/ półroczna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć  edukacyjnych lub roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania  została  ustalona  niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej  oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która:

a/ w przypadku  ustalenia rocznej / półrocznej / oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych -  przeprowadza  pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną  / półroczną/  ocenę klasyfikacyjną z danych  zajęć edukacyjnych,

b/ w przypadku ustalenia rocznej  oceny  klasyfikacyjnej zachowania –   ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 20. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa  w pkt.19 a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi  opiekunami/.

 21. W skład komisji wchodzą :

1) w przypadku ustalenia rocznej /semestralnej / oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

               a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole innego stanowisko  kierownicze – jako przewodniczący komisji ,                             

               b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

               c/ dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący  takie  same  zajęcia edukacyjne

        2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

              a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji

              b/ wychowawca klasy

              c/ wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

              d/ pedagog,

              e/ psycholog

               f/ przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

               g/ przedstawiciel rady rodziców

22. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 21 – 1 b, może być zwolniony z udziału w pracy  komisji  na własną  prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciel prowadzącego  takie same zajęcia edukacyjne , z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w  innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

23. Ustalona  przez komisję roczna / półroczna/  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania nie może być niższa  od ustalonej  wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z  zastrzeżeniem w pkt. 2 w rozdziale pt. .” Egzamin poprawkowy”.

24. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby  wchodzące w skład komisji .

25. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt19 a w wyznaczonym terminie , może  przystąpić do niego w  dodatkowym  terminie , wyznaczonym przez dyrektora  szkoły. 

26. Przepisy pkt. 18-25 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej / semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu  poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od  dnia  przeprowadzenia egzaminu  poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona  przez komisję jest ostateczna

 

                                                                                         § 68

                                                       Zasady promowania

 1.  Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo  wyższej, z  zastrzeżeniem pkt.  2
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne /półroczne/ ocen   klasyfikacyjne wyższe od stopnia  niedostatecznego  z  zastrzeżeniem pkt. 5 i pkt. 10 w rozdziale  pt. „Egzamin poprawkowy”.
 4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klas programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.                                                                          
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej uzyskał z   obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co najmniej  bardzo dobrą  ocenę zachowania  , otrzymuje  promocję do klasy  programowo wyższej   z wyróżnieniem.
 7.  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje  się do klasy  programowo wyższej, uwzględniając specyfikę  kształcenia  tego ucznia w porozumieniu  z rodzicami  / prawnymi opiekunami/.
 8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole  podstawowej otrzymują  z danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną / półroczną/  ocenę  klasyfikacyjną, a w przypadku  zajęć  edukacyjnych, których  realizacja  zakończyła się w klasie  programowo  niższej semestrze programowo  niższym / - celującą końcową  ocenę  klasyfikacyjną z tych zajęć.
 9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych  w pkt. 3, nie otrzymuje  promocji i powtarza  klasę , z zastrzeżeniem  pkt. 10  w rozdziale  pt.” Egzamin poprawkowy”.
 10. Uczeń kończy szkolę podstawową:

     a/ jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej , na którą składają się roczne / semestralne / oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej / semestrze programowo najwyższym /oraz roczne/ semestralne/ oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo  niższych/  semestrach  programowo niższych/  z uwzględnieniem pkt. 6 , uzyskał  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny  niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt11.

    b/ jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 9, z  zastrzeżeniem  pkt. 11

11. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzona sprawdzian poziomu  opanowania umiejętności  , ustalonych  w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia  sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych    przepisach  zwany dalej„ sprawdzianem”.                                   

12. Sprawdzian w szkołach dla młodzieży przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją   Centralną”.

13. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli  w wyniku klasyfikacji  końcowej, o której   mowa  w pkt.  8 a, uzyskał  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych  średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  co najmniej bardzo dobrą  oceną zachowania.

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia klasy programowo najwyższej, rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami/.

        15. W przypadku oceny niedostatecznej i braku promocji nauczyciel musi uzasadnić na piśmie swoją decyzję.

 

§69

Egzamin  poprawkowy

    1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko  w wyniku egzaminu  poprawkowego.

    2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach / długotrwała choroba pobyt w sanatorium, trudna sytuacja rodzinna itp. rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

    3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemne oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

   4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, nie później niż do końca  sierpnia.

   5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

    W skład komisji wchodzą:

 a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisk kierownicze-jako  przewodniczący komisji;

 b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminujący;

 c/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek  komisji

    6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5,b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciel  prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela  zatrudnionego w innej   szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający, w szczególności :

                       a/ skład  komisji;

                       b/ termin  egzaminu poprawkowego;

                       c/ pytania egzaminacyjne;

                       d/ wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu

      Do protokołu dołącza się: pisemne prace ucznia, informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz sporządzone przez nauczyciela egzaminującego zasady otrzymania pozytywnej oceny. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

8.Uczeń, który z przyczyn  usprawiedliwionych nie  przystąpił do egzaminu  poprawkowego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w  dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż  do końca września

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt.10

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy, programowo wyższe ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

 11.Uczeń, aby przystąpić do egzaminu poprawkowego musi w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji o ocenie niedostatecznej w wyniku klasyfikacji  rocznej pisemnie odwołać się od oceny.

12 Odwołanie jest rozpatrywanie przez dyrektora szkoły nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę w terminie 2 dni.

13. Przy rozpatrywaniu odwołania bierze się pod uwagę opinię nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, wychowawcy opinię PPP. Istotną rolę odgrywa także ogólny stosunek ucznia do obowiązku szkolnego.  

14. Pozytywne rozpatrzenie odwołania następuje w przypadkach długotrwałej choroby,  trudnej sytuacji ucznia.

15. O wyniku odwołania uczeń i rodzice( prawni opiekunowie) są  informowany przez wychowawcę.

§ 70

H. Nagrody, wyróżnienia, kary

1.       W przypadku rzetelnego wypełniania obowiązków uczniom przysługuje prawo do nagrody.

2.       Ucznia nagradza się za:

a/ rzetelną naukę i pracę społeczną

b/ wzorową postawę

c/ wybitne osiągnięcia

d/ dzielność i odwagę

e/ stuprocentową frekwencję

3.       Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić

a/ przewodniczący samorządu uczniowskiego

b/ przedstawiciele rady pedagogicznej

c/ przedstawiciele rady rodziców

        4.  W szkole stosuje się następujące formy nagradzania:

            a/ pochwała wychowawcy

            b/ pochwała dyrektora szkoły

            c/ pochwała dyrektora publicznie wobec uczniów

            d/ list pochwalny do rodziców

            e/ nagrody książkowe , rzeczowe, dyplomy   

         5. Warunki i zasady  przyznawania wyróżnień  i nagród  uczniom klas  I-III .

            a/ Przy ustalaniu wyróżnień i nagród uczniom kl. I-III bierze się pod uwagę wiedzę, umiejętności i zachowanie.

            b/ Dla najlepszych uczniów osiągających końcoworoczny wysoki poziom opisanych osiągnięć edukacyjnych i zachowania ustalony przez nauczyciela przyznawane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

6. Warunki  przyznawania nagród i wyróżnień uczniom kl. IV  - VI .

            a/  Uczeń wyróżniony otrzymuje  świadectwo z biało czerwonym pionowym paskiem i nadrukiem „wyróżnieniem’’, jeżeli  spełnia następujące warunki:

          -  średnia ocen wszystkich przedmiotów nauczania co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie

            b/  Nagrodę książkową otrzymuje uczeń który:

            - uzyskał  świadectwo z biało-czerwonym paskiem, średnią ocen 5,0 i bardzo dobre zachowanie 

           - wyróżnił  się w określonej  dziedzinie  /np. .sportowej , czytelniczej, kulturalnej, w pracach na rzecz szkoły i klasy , w konkursach przedmiotowych/.

  7. Dla ucznia klasy szóstej, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole rada pedagogiczna przyznaje nagrodę rzeczową .

  8. Dla uczniów  klas szóstych, którzy  wyróżnili się postawa społeczną na  rzecz  szkoły  ,środowiska  rada pedagogiczna może przyznać nagrodę rzeczową „ Za wzorową  postawę społeczną’’

      - warunki  przyznania nagrody  określa  odrębny regulamin

  9. Uczeń  może być  ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków.

10. W szkole  stosuje się  następujące formy karania:

            a/ upomnienie wychowawcy

            b/ upomnienie lub nagana dyrektora szkoły

            c/ upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły

            d/ obniżenie oceny zachowania

            e/ zakaz uczestnictwa w zabawach ,zajęciach pozalekcyjnych

           d) przeniesienie do innej klasy

11. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły. Kara ta ma zastosowanie w przypadkach:

    a) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub  życia  ludzkiego

    b) dla zabezpieczenia mienia społecznego przed  dużymi startami

    c) ze względu na  wyjątkowo  ważny interes stron.

12. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowanie wobec niego kary regulaminowej.

13. O nałożonej karze rodzice ucznia są powiadomieni w terminie 3 dni .

14. W przypadkach uzasadnionych uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie / mogą w ciągu 7 dni od powiadomienia o ukaraniu odwołać się na piśmie od decyzji o ukaraniu do dyrektora szkoły, który zwołuje nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej z udziałem przedstawicieli rady rodziców i samorządu uczniowskiego w celu rozpatrzenia przyznania kary lub jej anulowania.

15. Decyzję o anulowaniu bądź utrzymaniu kary podejmuje wyżej wymienione gremium. Gdy kara nie zostanie anulowana uczeń i jego rodzice / prawni opiekunowie/ mogą  odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14  dni.

 

                                                     § 71

Warunki  przyznawania nagrody za wzorową postawę społeczna

 

 1. Cele i  założenia .
  1. Kształtuje mądrze swoje życie oraz bezinteresownie  angażuje  się w życie  społeczne.
  2. Popularyzowanie pozytywnych postaw i działań młodych ludzi, którzy poprzez  różnorodną aktywność upowszechniają dobro.

             3. Podejmowanie działań na tak, aby w naszym życiu społecznym było mniej agresj, brutalności a więcej życzliwości.

             4. Pomoc innym ludziom szczególnie słabszym chorym i starym.

                     5. Osiągnięcie sukcesu dzięki swoim  działaniom.

   II. Nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna przy Szkole Podstawowej  nr 3  w Kętrzynie

  III. Termin przyznania nagrody - czerwiec .

  IV.  Warunki uczestnictwa :

-          wiek – uczniowie kl. VI

-          opinia wychowawcy i Rady Pedagogicznej

 

  V.  Kryteria oceny kandydatów :

                        -  konsekwencja w realizacji podjętych działań

-          zaangażowanie i wysiłek  w  osiągnięciu celu;

-          efekt społeczny;

-          wzorotwórczy charakter działań ;

-          wytrwałość  w pokonywaniu  trudności;

-          motywy działania;

-          skuteczność

 

§72

Wewnątrzszkolne zasady oceniania kształceniu zintegrowanym           

      Uczniowie  klas I –III  otrzymują :

-          oceny cząstkowe (półroczne) wyrażone cyframi 1-6 

-          ocenę opisową śródroczną i roczną na arkuszu - opis osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Oceny  cząstkowe i opisowe obejmują  osiągnięcia uczniów  w zakresie :

-          edukacji polonistycznej

-          edukacji matematycznej

-          edukacji społeczno – przyrodniczej

-          rozwoju artystycznego /umiejętności muzycznych, plastycznych, technicznych oraz sprawności ruchowej

Bieżące oceny zachowania ustala się według opracowanej skali :

-          wzorowe

-          bardzo dobre

-          dobre

-          poprawne

-          nieodpowiednie

Ocena zachowania śródroczna i roczna jest ocena opisową.

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów  z upośledzeniem  umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym  są ocenami opisowymi.  Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami / uczniami.

 

§73

Zasady oceniania wiadomości i umiejętności w klasach I-III

Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych jest procesem ciągłym i systematycznym dokonywanym w różnych formach zapewniających osiągnięcie celów wewnątrzszkolnego oceniania na podstawie;

-          zaangażowania ucznia

-          aktywności na zajęciach

-          ustnych wypowiedziach ucznia

-          pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych

-          umiejętności samodzielnego zdobywania informacji

-          przejawiania inicjatywy

-          prac domowych

-          pisemnych sprawdzianów i dyktand

-          ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych

Ocena to informacja o aktywności, o postępach, o trudnościach oraz informacja o uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.

Kompetencje kluczowe w ocenianiu obszarów aktywności uczniów klas I-III

-          planowanie i organizowanie

-          ocenianie własnego uczenia się

-          skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach, interpretacja, poszukiwanie informacji

-          efektywne współdziałanie w zespole

-          rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, rozwiązywanie zadań o charakterze otwartym, stosowanie zdobytej wiedzy

-          rozumienie zadań , zaplanowanie rozwiązania doprowadzenie do końca

-          wiązanie różnych faktów, wiadomości i zastosowanie ich w nowej sytuacji

-          wyciąganie wniosków, stawianie hipotez, uogólnianie, uzasadnienie.

Ocenie w klasach I-III podlega:

- praca ucznia

- postępy, a nie stan jego wiedzy.

Ocena wskazuje:

-          co uczeń osiągnął

-          co robił dobrze

            -   co należy poprawić udoskonalić.

Bieżące ocenianie w kształceniu zintegrowanym odbywa się według opracowanej skali cyfrowej od 1-6 w zeszytach ucznia i w kartach pracy oraz w dziennikach lekcyjnych.

6 celujący           skrót  cel

5 bardzo dobry     skrót  bdb

4 dobry                skrót  db

3 dostateczny      skrót  dst

2 dopuszczający  skrót  dop

1 niedostateczny  skrót  ndst

Klasyfikowanie śródroczne odbywa się jeden raz w ciągu roku szkolnego i polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz zachowania za I semestr i przedstawieniu opisowi w arkuszu.

„Śródroczna ocena postępów w nauce i zachowaniu”, którą nauczyciel sporządza w 2 egzemplarzach: jeden przekazuje rodzicom, drugi znajduje się w arkuszach ocen.

Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

Informacje końcoworoczne nauczyciel przedstawia w arkuszach ocen i na świadectwie.